UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY

Motofakty

Liczba odwiedzin: 838895Umowa zawarta w dniu   ..................................................... w   ....................................................
  (dzień, miesiąc, rok) (miejscowość)

pomiędzy:

Sprzedającym   ........................................................................................................................
  (imię i nazwisko)
Ulica, miejscowość ......................................................................................................
Kod poczta .................................................................................................................
Dokument tożsamości nr .............................................................................................
wydany przez .............................................................................................................
PESEL ......................................................  NIP ..........................................................

a Kupującym   ....................................................................................................................
  (imię i nazwisko)
Ulica, miejscowość ......................................................................................................
Kod poczta .................................................................................................................
Dokument tożsamości nr .............................................................................................
wydany przez .............................................................................................................
PESEL ......................................................  NIP ..........................................................
§1.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:

marka .............................................................................. rok produkcji .....................
nr silnika ....................................................................................................................
nr podwozia ...............................................................................................................
nr rejestracyjny ..........................................................................................................

Dodatkowe ustalenia ........................................................................................................

§2.
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

§3.
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ..........................................................
Słownie: ........................................................................................................................

§4.
Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w w §1 niniejszej umowy na kwotę określoną w §3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór ww. pojazdu.

§5.
Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany.

§6.
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.

§7.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.

§8.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
...............................................................   ...............................................................
Sprzedający   Kupujący

Zobacz także

Brak komentarzy - napisz pierwszy