Wszystko
o samochodach

Porady / Warto wiedzieć

Akcyza niezgodna z prawem!

Data publikacji: Autor: Maciej Pobocha

Fot. M.Pobocha Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego wezwała rząd Polski do zaniechania poboru podatku akcyzowego od używanych samochodów sprowadzanych z zagranicy.

 

Wniosek Komisji Petycji oparty jest na analizie Komisji Europejskiej, która szczegółowo wskazała niezgodne z prawem wspólnotowym elementy konstrukcji prawnej podatku akcyzowego.

 

O ile bowiem samo wprowadzenie podatku akcyzowego nie jest niezgodne z prawem wspólnotowym, o tyle znaczne zróżnicowanie jego stawek uzależnionych od wieku pojazdu w praktyce sprawia, że używane samochody sprowadzane z zagranicy są bardziej obciążane fiskalnie niż podobne auta krajowe.

 

Fot. M.Pobocha

Istotne wątpliwości Komisji budzi również wysoka opłata wymagana przy uzyskiwaniu tzw. karty pojazdu (500 zł.). Obowiązek jej uiszczania dotyczy jedynie samochodów przy pierwszej rejestracji, a więc w praktyce dyskryminuje pojazdy używane sprowadzone z innych państw członkowskich, w porównaniu z krajowymi.

 

Ministerstwo Finansów obstaje przy stanowisku, że pobieranie akcyzy jest legalne. - Jest zgodne z polskim prawem. Z unijnym również, bo wysokość akcyzy każde państwo może uregulować samo - mówi Maria Hiż, specjalistka do spraw celno-akcyzowych w biurze komunikacji społecznej resortu finansów.

 

Innego zdania są prawnicy. - Każde państwo może mieć wewnętrzne przepisy, ale nie powinny one dyskryminować tych, którzy kupują samochody w innym kraju - odpowiada Arkadiusz Cudak, sędzia z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. - Za auto kupione w Polsce nie płacimy akcyzy, a gdy kupimy je w innym kraju UE, możemy zapłacić nawet 65 proc. jego wartości.

 

Wniosek o zwrot akcyzy trzeba skierować do urzędu celnego, w którym zapłaciliśmy podatek. Jeżeli urząd go nie uzna, można się odwołać do Izby Celnej. Gdy i to nie przyniesie skutku, do sądu administracyjnego. Pierwsze pozytywne dla właścicieli aut wyroki zapadły już w Białymstoku i Olsztynie.

 

Rząd w najbliższych miesiącach zamierza zastąpić podatek akcyzowy tzw. podatkiem ekologicznym, czyli jednorazową opłatą, której wysokość zależałaby od pojemności silnika oraz wieku samochodu.

Odnosząc się do tego pomysłu, Komisja Petycji uznała, że każda konstrukcja podatkowa bądź fiskalna, która faktycznie prowadzi do ograniczenia handlu wewnątrzwspólnotowego lub dyskryminacji towarów pochodzących z innych krajów członkowskich UE, jest niezgodna z prawem wspólnotowym.

Rząd ma teraz czas na wyrażenie swojego stanowiska.

 

W związku ze sprowadzaniem do Polski samochodów z "drugiej ręki" swoje wątpliwości wyraził Marcin Libicki, przewodniczący Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego:

 

- wielokrotne powtarzane w mediach opinie, że z powodu wątpliwości co do przyjętych procedur podatkowych rząd przygotowuje wprowadzenie podatku opartego na normach ekologicznych (emisja spalin) i pojemności silnika rodzą pytanie – czy rządowi chodzi o ochronę środowiska czy po prostu o ściągnięcie za wszelką cenę znacznych kwot finansowych?

 

- należy również zapytać czy ważniejsza jest ochrona interesów obcych producentów, względnie importerów nowych, drogich samochodów zagranicznych, czy raczej obrona interesów kilku milionów ludzi , którzy podnieśli standard kupując pojazdy używane nie mając poprzednio w ogóle samochodu, lub też tych, którzy wymienili stare auta na nowsze. Nie należy również zapominać o ogromnej rzeszy tych wszystkich, którzy związani są z naprawami i remontami samochodów używanych. Zrozumiałym jest, że równolegle winno się dbać o krajową produkcję pojazdów. Trudno jednak obarczać winą za spadek sprzedaży nowych samochodów import używanych z zagranicy, skoro cena nowego auta w 2004 wzrosła przeciętnie o 8 proc. co jest największym wzrostem cen z wszystkich krajów członkowskich UE.

 

- mylną jest opinia, że sprowadzane samochody szkodzą środowisku, gdyż import niewątpliwie odmładza tabor w Polsce

 

- dodatkowo warto zauważyć, że w Poznaniu w roku 2004 po raz pierwszy od 10 lat spadła liczba kradzionych samochodów, i to aż o 10 proc. Jest to wynikiem powstania możliwości zakupu taniego samochodu używanego z pewnego źródła, co czyni kupowanie aut ze źródeł nielegalnych mniej opłacalnym. Pamiętajmy również, że często pojazdy sprowadzane są w celu rozebrania ich na części co stanowi skuteczną konkurencję dla kradzieży samochodów dokonywanych w tych samych celach.

 

Na podstawie oświadczenia Marcina Libickiego z 20 marca, przewodniczącego Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego.

 

WNIOSEK O ZWROT NIESŁUSZNIE POBRANEGO PODATKU AKCYZOWEGO

 

W związku z niesłusznie pobranym podatkiem akcyzowym niniejszym wnoszę o:

 

Zwrot kwoty .......................zł. (słownie: …………………………………………...............) wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od dnia …………................r. do dnia zapłaty, nadpłaconego podatku akcyzowego, niesłusznie pobranego w związku z nabyciem na terytorium ……………………………… w dniu ………………......... r. samochodu osobowego marki ......................................., numer nadwozia …………..............., nr silnika .....................

Powyższe kwoty proszę przelać niezwłocznie na moje konto osobiste o

Nr……………… ...............w …………...............Banku……………………………….

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu……………………r. nabyłem na terenie ……………………….. samochód osobowy

marki ……………….................rok prod. ................................ W związku z tym zostałem obciążony przez Urząd Celny w ………………................podatkiem akcyzowym w kwocie:

………………… proc. (np. 65 proc.) kwoty, za jaką nabyłem osobowy marki …………................., tj….. ...............zł., którą to w dniu …………...............r. roku wpłaciłem na konto Izby Celnej.

 

 

W/w kwotę musiałem wpłacić, aby uzyskać zaświadczenie niezbędne do rejestracji przedmiotowej pojazdów. Jednakże na mocy Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. zaczęło obowiązywać w Polsce prawo Unii Europejskiej. Traktat ten został ogłoszony w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. Nr 90, poz. 864. Od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej polskie organy administracyjne i prawodawcze związane są zatem postanowieniami Traktatu

Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (dalej TWE). Na porządek prawny Unii Europejskiej składa się prawo pierwotne oraz prawo wtórne, uzupełniane orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS), który został w celu kontrolowania przestrzegania oraz dokonywania wykładni prawa wspólnotowego.

 

Podstawową zasadą prawa wspólnotowego, ustaloną w orzecznictwie ETS, jest zasada nadrzędności, która przewiduje, że prawo pierwotne oraz akty wydane na jego podstawie będą stosowane przed prawem krajowym. Do aktów prawa pierwotnego zalicza się przede wszystkim traktaty wraz z towarzyszącymi im załącznikami i protokołami. Obecnie do obowiązujących traktatów należą m.in. Traktat o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej oraz Traktat o Unii Europejskiej. Ponadto do prawa pierwotnego zalicza się wszelkie kolejne traktaty nowelizujące oraz traktaty o przystąpieniu nowych państw.

 

Należy zatem stwierdzić, że obowiązek zapłaty podatku akcyzowego w związku z

nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodów osobowych jest niezgodny z:

 

Art. 23 TWE ust. 1 i 2, który stanowi, że „podstawą Wspólnoty jest unia celna,

która rozciąga się na całą wymianę towarową i obejmuje zakaz ceł przywozowych i

wywozowych między Państwami Członkowskimi oraz wszelkich opłat o skutku równoważnym (...)”, Regulacje prawne dotyczące swobodnego przepływu towarów stanowią jedną z podstaw funkcjonowania rynku wewnętrznego, obejmujący obszar bez wewnętrznych granic, na którym zgodnie z postanowieniami TWE zostaje zapewniony m.in. swobodny przepływ towarów. Niezbędne jest wyeliminowanie wszelkich ceł oraz opłat o podobnym skutku w granicach Wspólnoty. Artykuł 23 zawiera zakaz dotyczący towarów pochodzących z państw członkowskich oraz towarów importowanych z krajów trzecich, jeżeli te znajdują się w wolnym obiegu w państwach członkowskich. W sprawie 155/73: Sacchi ETS sformułował definicję towaru jako produktu, którego wartość może być wyrażona w pieniądzu oraz który może być przedmiotem transakcji o charakterze komercyjnym. „Pochodzenie towaru” zostało zdefiniowane w rozporządzeniu w sprawie ustanowienia Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Towar pochodzi z danego państwa, jeżeli jest całkowicie produkowany lub wydobywany w tym państwie. Jeżeli proces ten zachodzi w więcej niż w jednym państwie, to towar posiada pochodzenie tego państwa, w którym nastąpiła uzasadniona obróbka lub przetworzenie produktu.

 

Art. 25 TWE, który stanowi, że „cła przywozowe i wywozowe lub opłaty o skutku równoważnym są zakazane między Państwami Członkowskimi. Zakaz ten stosuje się również do ceł o charakterze fiskalnym”. Opłaty celne zostały zdefiniowane w sprawie 2/69: Sociaal Fonds v. Chougal Diamont jako jakiekolwiek obciążenie finansowe nałożone na towar z powodu faktu przekroczenia granicy. To, w jakim celu opłata została nałożona, jest problemem drugorzędnym. Takie podejście widoczne jest w sprawie 7/68: Komisja v. Włochy jak i w sprawie 18/87: Komisja v. Niemcy.

 

Art. 90 TWE stwierdzającym, że „żadne Państwo Członkowskie nie nakłada bezpośrednio lub pośrednio na produkty innych Państw Członkowskich podatków wewnętrznych jakiegokolwiek rodzaju wyższych od tych, które nakłada bezpośrednio lub pośrednio na podobne produkty krajowe”. Towarami podobnymi wedle orzecznictwa ETS są produkty, które w oczach konsumentów mają analogiczne właściwości lub zaspokajają takie same potrzeby. Samochody osobowe kupowane poza granicami Polski w krajach UE są niewątpliwie towarem podobnym do samochodów kupowanych w kraju.

Państwa członkowskie nie mogą nakładać na towary sprowadzane z państw UE pośrednich lub bezpośrednich podatków, które byłyby wyższe niż nakładane na towary krajowe. Państwa członkowskie nie zostały tym samym pozbawione prawa do ustalania i różnicowania podatków. Jednakże praktyka ta jest dopuszczalna tylko wówczas, jeżeli nie prowadzi do jakiejkolwiek formy dyskryminowania produktów importowanych. Zasada niedyskryminacji odnosi się zarówno do towarów wyprodukowanych w UE, jak i towarów pochodzących z państw trzecich, a dopuszczonych do swobodnego obrotu.

 

Trybunał rozróżnia pojęcia podatku, opłaty celnej i opłaty o podobnym skutku. W świetle orzeczenia w sprawie 90/79: Komisja v. Republika Francuska (Re Levy on Reprographic Machines), podatek jest środkiem odnoszącym się do wewnętrznego systemu obciążeń systematycznie nakładanych na pewne kategorie produktów, zgodnie z obiektywnymi kryteriami niezależnymi od pochodzenia produktów. Stosowanie art. 90 nie jest uzależnione od tego, czy podatek jest nakładany przez państwo, czy inne ciało, ani od celu, w jakim został nałożony. Zabronione jest nakładanie podatków, które w sposób bezpośredni lub pośredni dyskryminują produkty importowane w porównaniu do produktów krajowych, które odznaczają się takimi samymi cechami.

 

Podatek może zostać uznany za pośrednio dyskryminujący, jeśli stosowany niezależnie od kraju pochodzenia towaru, w stosunku do tej samej kategorii nakłada takie same obciążenia podatkowe, jednakże faktycznie tylko produkty importowane dotyka w sposób bardziej obciążający (sprawa 112/84: Humblot v. Directour des Services Fiscaux. Można nakładać podatki na towary importowane tylko w sytuacji, gdy brak jest odpowiedniego typu produktów krajowych, pod warunkiem że podatek nałożony jest na kategorię towarów niezależnie od ich pochodzenia (sprawa 27/67: Frink-Frucht GmbH ).

 

W orzeczeniu ETS z dnia 9 maja 1985 r. w sprawie C – 112/84 Michel Humbolt v Directer des services fiscaux skład orzekający podkreślił bezwzględne obwiązywanie art. 90 TWE względem wszystkich Państw Członkowskich. Interpretując przepis art. 90 TWE Trybunał stwierdził, iż zabrania on takiego różnicowania stawek podatku nakładanego na samochody, które w praktyce dotyczy głównie samochodów importowanych z innych krajów członkowskich, a tym samym stanowi formę ukrytej dyskryminacji towarów pochodzących z tych krajów.

 

Zapisy TWE mają walor bezpośredniej stosowalności w państwach członkowskich. Potwierdzają to orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, m.in. 26/62 Van Gend&Loos (1963) ECR 1 oraz 6/64 Costa/ENEL (1964) ECR 1251, stwierdzające bezpośrednią skuteczność wspólnotowego porządku prawnego w państwach członkowskich odnośnie wszystkich zapisów TWE. Zapisy TWE mają walor bezpośredniej skuteczności we wszystkich państwach członkowskich i nie wymagają włączenia do krajowego porządku prawnego, ponieważ przepisy prawa europejskiegosą nadrzędne wobec przepisów krajowych, dlatego też abuzywnośc podnoszonej przez niektóre organy podatkowe argumentacji stawiającej krajowy porządek prawny ponad wspólnotowym

 

Obywatele mają prawo powoływać się na nie przed sądami i krajowymi organami administracyjnymi oraz wywodzić z nich korzystne dla siebie skutki prawne.

 

Reasumując wnoszę o zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego, jak we wstępie. Równocześnie informuje, iż organ podatkowy w przypadku negatywnego rozpatrzenia mojego wniosku ma obowiązek odnieść się rzeczowo do wszystkich przedstawionych przeze mnie tj. podatnika zarzutów.

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Tagi:

Komentarze

 • Jerry (gość)

  Że liczba przestępstw się zminiejszyła to racja. Nie słyszy sie o kradzieżach starych samochodów bo staniały i złodziejom sie nie opłaca. Nie ma procederu handlu dokumentami bo opłaty celne są rozsądne. Ale wystarczy cos w tym zepsuć i zaraz zaczną żyć dobrze złodzieje. Zaczną brać łąpówki celnicy itt. itp. Ile na nich tracą obywatele nikt nie liczy. Mi ukradziono 2 samochody, a osobiście nie znam nikogo komu by nie ukradziono by żadnego. Ale to straty obywateli a nie Państwa przecież.

 • Maciek (gość)

  W końcu ktoś napisał coś obiektywnego. Media też dolewały cały czas oliwy do ognia, że to niby spada sprzedaż nowych i Polskę zalewa fala złomu. Prawda jest trochę inna. Może pzrestaną nas w końcu uszczęściliwiać zachodni producenci razem z salonowcami i naszym rządem.

 • boso (gość)

  niekradną samochodów? mojemu znajomemu ukradli audi z 89 roku! nadal kradna tylko nie nowe a stare na części. tyle tego złomu sie sprowadza że trzeba naprawiać a nowych części do starych samochodów nikt nie montuje jak idą na handel. smutne ale prawdziwe. a tak wogóle to dobrze że sie wzieli za polski rząd tylko co z okresem przez który bezprawnie pobierali podatek? zwrócą komuś?:) popisał bym se jeszcze ale mi sie spieszy....

 • Mariusz (gość)

  Czy ktoś się zastanawiał, co ma wspólnego poziom emisji spalin w roku, w którym wyprodukowano dany samochod, z jego obecnym stanem technicznym? Ten ekologiczny podatek od samochodów to jedno wielkie oszustwo ... Z założeń ustawodawcy wynika bowiem, że kazdy jeżdżący w kraju samochód, do momentu jego złomowania (np. za 15 lat), spełnia normę EURO obowiązujący w roku, w którym ten samochód wyprodukowano ... Co za bzdura!

 • jarek (gość)

  trzeba spojrzeć prawdzie w oczy,bo nikt tego nie zrobi,bo albo ma w tym interes(importerzy używaków),albo sięnie zna (np.dziennikarze)ten cały neuman czy jak go zwą ma niestety rację;w polsce obowiązuje polskie prawo i w takim świetle akcyza jest legalna.nie ma mowy o zwrotach itp.unia czy jej instytucje mogą co najwyżej nałożyć na nas karę,by zmusić do zmian i nic więcej.przykład niemcy i francja od lat łamią wysokość deficytu budżetowego,co ma np stabilność euro i co ...i pstro. nic ,a problem jest sto razy ważniejszy niż jakis podatek gdzieś na zadupiu europy

 • Kierowca

  Po pierwsze: ilośc spadła nie dlatego, że spadła cena bo auta kradzione sa głównie celem wymuszenia okupu i sprzedazy uzyskanych z nich części i podzespołów a dlatego, że razem ze wzrostem ilości aut nie wzrosła liczba osób zajmujących sie ich kradzieżami ( a nawet została uszczuplona), choc rzeczywiście...kto zapłaci okup za auto warte 50 euro? Po drugie: konstrukcja podatku ekologicznego (hi, hi, hi;) padnie tak samo jak przepisy o akcyzie ponieważ w jednakowy a nawet brutalniejszy sposób róznicuje obciążenia podatkowe noworejestrowanych aut Po trzecie (smutniejsze): może być tak, że Komisja Europejska za naruszenie Traktatu nałozy na RP kare w postaci wstrzymania środków europejskich (a bywało juz tak wcześniej, patrz przykład grecki) np: na rolnictwo. Ergo: Rząd pobrał akcyze i pobierze pewnie podatek ekologiczny, czyli wyjdzie (mam nadzieję, że tylko tymczasowo) "na plus" a straca wszyscy, głównie rolnicy i przedsiębiory z tym, że Ci juz na zawsze. Po czwarte: twierdzenie, że auta importowane do Polski są szkodliwe dla środowiska jest pozbawione logicznego uzasadnienia, czyzby kupowany na polskim rynku wtórnym samochód dowolnej marki w opłakanym stanie technicznym (a tych jest mnóstwo) mógł truć srodowisko bez podatku a podobny sprowadzony juz nie? Widac "polski" smród, spaliny, "polska" sadza i cieknący olej sa ZDROWE! Po piąte: powtarzam z uporem, że o "czystość" pojazdów nalezy dbać poprzez szczelny system badać technicznych! A swoją drogą to dlaczego nie zwalczamy opakowań plastikowych, nie wprowadzamy kaucjonowania opakowań szklanych i metalowych? Niemcy tak robia i maja czysto a ile 15-letnich i starszych aut u nich jeździ?

 • Jarek (gość)

  Po wejściu w życie nowego podatku będą sprowadzane samochody nowe, spełniające najnowsze normy emisji spalin ale....powypadkowe ! Teraz w 90 % sprowadza się stare pojazdy w dobrym stanie technicznym

 • Darek (gość)

  Powinni dokonać zwrotu akcyzy ludziom normalnym którzy podawali w zgłoszeniu przybliżoną wartość pojazdu ,a tych co kupili auto za 50 euro warte 5000euro powinni ukarać za oszustwo , a samochód tak tani na papierze wyrejestrować i przeznaczyć na złom bo sami wiecie co można kupić za 200 zł

 • Darek (gość)

  Celnicy,Urzędnicy,Politycy z was na łamach prasy śmieje się młody człowiek który na pewno nic poza cwaniactwem oraz pokazaniem (takiego...)-magazyn Fakt szydzi z was wszystkich wypowiadając się że kto mu to udowodni że auto które kupił za 20 euro i twierdzi że jest świadomy że zaniżył wartośc pojazdu 100 razy ale co mu mogą zrobić - Jeżeli kupił to od bliskiej rodziny to nic ale jeżeli była to obca osoba to wybaczcie ale w naszym kraju był jeden Janosik natomiast w krajach Uni jest ich blisko 800tyś bo podobno do Polski wjechało ponad milion samochodów. Ten młody człowiek z tym ochydnym gestem szydzi z całego RZĄDU R.P.a tak nie powinno być w naszym kraju, powinien stanąć przed sądem i pokazać ten gest a sąd powinien mu powiedzieć że był tylko jeden Janośik i że za tą kwotę którą podał w deklaracji akcyzowej mógł conajmniej kupić kołpak - dlaczego się tak dajecie? Edytowany przez moderatora 2005-04-22 09:24

 • LESZEK (gość)

  no cóż wiemy dobrze wszyscy iż nie chodzi o nasze zdrowie tylko o to by wyciągnąc od obywatela jak najwiecej pieniędzy. zasłaniając się ekologią biora tyle pieniędzy że pozbawiają możliwosci zakupu przeciętnego polaka. a przecież i on chciałby wyjechać w plener a nie tylko pracować i to niejednokrotnie ciężko. tylko kogo to obchodzi.

 • Marcin (gość)

  Panie Darku, zastanawia mnie bardzo Pana lojalność wobec RZĄDU RP, czy jest może Pan w nim ? Z całym szacunkiem dla prawa, ale dla tych skorumpowanych polityków, który pasą sobie swoje tłuste japy na naszej krzywdzie to ja i pewnie więszkoszość po głowie głaskać nie będzie, a już tym bardziej oddawać im bez oporu pieniędzy, których jest ledwo co za przeżycie.

 • kmink (gość)

  w kraju jest bieda sam sobie dorabiam(jestem studentem politehniki)i zeby znalezc i sprowadzic auto trzeba sie natrudzic a nerwy i stresy z tym zwiazane?ja sprowadzam100%bezwypadkowe auta wracam nimi800km na kolach polonezem5-letnim strach tyle jechac.panstwo mi nie daje pracy a kase wyludza(vat24,akcyza,podatek)wielu ludzi sprowadza troche stluczone(zderzak do wymiany)i u nas naprawia a to zarobek dla kolejnej osoby i podatek.po prostu zlodzieje od razu chca sie nachapac bo sprowadzanie aut w prognozie dlugoterminowej przewiduje znaczne wplywy do budzetu,zrteszta macie rozum pomyslcie

 • Daniel (gość)

  Akcyza oczywiście jest nielegalna skoro uznali tak komisarze unijni.Polska jest od zeszłego roku członkiem uni europejskiej i musi szanować prawo unijne.W sposób ewidentny jest tu łamana zasada wolnego przepływu towarów,usług i ludności.Próba wprowadzenia nowego podatku zamiast akcyzy jest kompromitacją już i tak skompromitowanego rządu.Tu nie chodzi o żadną ekologię.Tu chodzi o zaspokojenie prywatnych interesów skorumpowanych urzędników którzy to od silnego lobby importerów nowych samochodów otrzymują chorendalne łapówki by zablokować prywatny import aut.Oni z nami przeciętnymi Polakami się wogule nie liczą.Nie pytają o zdanie a przecież powinni.My Polacy nie powinniśmy dać przyzwolenia na brudne rządowe interesy,kosztem nas i naszych rodzin.Niech pojadą to robić do Izraela,to tam napewno za coś takiego rozstrzelani by zostali pod ścianą płaczu.Mam osobiście nadzieję na ogromny bunt społeczny,który spowoduje usunięcie tych wszystkich parszywych,krwiożerczych komuchów i SB-ków z naszego życia.My nie powinniśmy się wstydzić za nasz rząd.Niestety palcami wytyka nas cała europa.Czas odsunąć tą swołoć od rządzenia naszą Polską.Pozdrowienia dla wszystkich Polaków dobrej myśli.

 • Tiger (gość)

  To od kiedy zmieniaja sie przepisy sprowadzania aut ?

 • Jasiek (gość)

  Własnie niech sie tym chamom z rzadu dobiora do dupy nie nadaja sie do Unii to po jakiego sie tu pchac na siłe??? ja nie wiem tylko nad czym sie ta komisja europejska zastanawia lamią prawo to do paki ich niech tam ich naucza lapówkarzy Edytowany przez moderatora 2005-04-25 09:50

 • Sławek (gość)

  Myślę, że jak to w Polsce bywa, ktoś na tym robi niezły szmal... Dilerzy oczywiście, no i chyba- sam rząd!!! a co tam, przepisy w Polsce to zawsze za grubą kasę zawsze się załatwi. Życzę komisarzom Unii Europejskiej oby skończyli z łapówkami i chorymi przepisami w PL.

 • Polak (gość)

  No mdłości dostaję jak Rząd z nami postępuje, bo unia bardziej dba o swoje zwierzęta jak rząd o POLAKÓW!!!

 • Adam (gość)

  Co wy pieprzycie ludzie??!! Przecież akcyza jest nielegalna więc jak państwo może jeszcze kogoś za to karać??? Jesteśmy w uni i musimy szanować prawo unijne bo inaczej państwo czyli my zapłacimy za to wielkie kary pieniężne a politykom i tak nic nie zrobią bo oni nigdy nie ponoszą odpowiedzialności za swoje decyzje.

 • Paweł (gość)

  Może teraz jak jesteśmy w UE to moze wszystkie brudy wyjdą na wierzch. Niech Komisarze UE dobiorą sie do dupy wszystkim polityką w PL. a wówczas moze w tej naszej Ojczyźnie będzie sie lepiej żyłonam wszystkim

 • benu (gość)

  W tym kraju najwazniejsze aby państwo było silne, państwo czyli rząd.My mali marzyciele o własnych czterech kółkach niejednokrotnie 10 letnich jesteśmy dodatiem do państwa i kropka

 • blue_man (gość)

  Skoro nikt w rządzie niechce posłuchać większości społeczeństwa to może posłuchają Unii, może będzie wreszcie normalnie

 • Stefan Hydrant (gość)

  Wszystko to prawda.Nasze panstwo /władza / nie dba o podatnikow obywateli lecz o dochody aby mogli naszymi pieniedzmi dysponowac , wymyslając coraz to nowe urzędy na których kolesie partyjni mają utrzymanie. Oni powinni sie wziąć za swoj biznes i zobaczyc jak w tych niebywale trudnych i nieprzyjaznych warunkach ciężko jakieś dochody wygenerować.Państwo musi być o 50 % conajmniej tansze. Musi byc znacznie mniej centralnych i wojewodzkich urzędów kadrowych. Na zachodzie spoleczenstwo samo sie organizuje i zalatwia sprawy poprzez stowarzyszenia bez kadrowych struktur i bez wynagrodzen. Czas najwyzszy aby to wszystko wdrozyć. Jedyną nadzieją jest UNIA ,ktora od lat wdraza tego typu tanie koncepcje panstwa a połowa podatków zostaje na szcseblu najnizszym bo tu spoleczenstwo /wladza lokalna/ realizuje swoje cele /lepsze drogi wieksze bezpieczenstwo podatnikow poprzez rozwoj ratownictwa powszechnego itp/.Nakładanie coraz to nowych podatkow w postaci akcyzy czy cos podobnego jest wykroczeniem przeciwko własnemu społeczeństwu.Obywatele teraz powinni zgodnie z prawem wystepować powszechnie do sądow o zwrot akcyzy zapłaconej. Podobna sprawa z zaswiadczeniami ktore sprzedaja Urzedy skarbowe za 150 zl.T jest chrędalne. Smutne jest to że zmienił sie pozornie model państwa a zachowania władzy sie nie zmieniło.Jest to samo co kiedys.Najkrócej mówiac oszukiwanie społeczeństwa i nie dotyczy to jednnej partii lecz calej klasy politycznej i wszystkich partii ,ktore wystepowały na arenie politycznej.

 • Celina (gość)

  Może opublikujećie wzór wniosku o zwrot akcyzy?

 • Fanfara (gość)

  Rząd na drzewo albo do Białorusi !!! Tylko tam nadają się nasi "wspaniali" włodarze i reszta polityków. Zagonić wszystkich do łopat to może chociaż drogi by były równiejsze.

 • JARBEE (gość)

  Jeżeli w Polsce z pieniędzy unijnych mają być robione jakieś przedsięwzięcia, to tymi pieniędzmi nie powinni zarządzć polcy urzędnicy, powina być powołana z Uni grupa ludzi, która by rozporządzała. Piszę tak ponieważ wszelkie przedsięwzięcia, które podejmują nasi urzędnicy kończą się "bublami" mówię o drogach, mostach, wszelkiego rodzaju obwodnicach, których brakuje w tym kraju, poprostu pieniądze z urzędu do urzędu giną. Kiedy się to chamstwo skończy w tym kraju. Proszę o poparcie jarbe@gazeta.pl

 • Merfi (gość)

  na stronie gazety autoswiat znajduja sie wzory wnioskow do urzedu celnego i sadu administracyjnego.

 • daro (gość)

  także uważam że nasz rząd chce ściągnąć jak najwięcej kasy z szarych ludzi bo przecież ich stać kupić sobie nowy samochód w salonie a to przecierz idzie z naszych pieniędzy z podatków .Im nie zależy na niczym tylko na ściągnięciu kasy a skoro weszliśmy do uni i bierzemy od nich kase to przypożądkujmy się także ich prawom .

 • Robili nas w h... (gość)

  Robili nas zawsze w h ... i do tej pory robia , w mediach twierdza jakie to ZLOMY , ludzie sprowadzaja tylko , sluchac tego ku ... nie moge , zapominaja o najwiekszym zlomie na swiecie typu DAEWOO !!. Lapowkarze !!! , zniszcyli Polska motoryzacje i dalej niszcza a jest to "motor" gospodarczy !!!.Nasi inzynierowie mieli piekne koncepcje tworcze !!.Czemu h.. nie pozamykali za to !!!.Notabebe dlaczego dewoo nie produkuje diesla ?, w porownaniu z niemcami polska motoryzacja to jak dzikus w buszu .............................. .

 • Wojtek (gość)

  Właśnie, zwracam się z prośbą do osób które dostały zwrot nielegalnie pobranej akcyzy ( Białystok, Olsztyn) Proszę o dokładne instrukcje, ewentualny wzór wniosku. Jeśli nie na forum to proszę o meila. Pozdrawiam remus@piasta.pl

 • Jadaś (gość)

  A nasz rząd jest super.Kupuje nowe lymuzyny i wspiera produkcje nowych samochodów.Szkoda ze nie kupuje produktów krajowych.Buduje nam autostraday po których bezpiecznie smigamy za horendalne dla przecietnego polaka stawki.I nie dość że zbiera pieniadze na autostaraday z paliwa to jeszcze je musimy opłacać.Czyż nie jest to piękne.A moze ktos ma lub wie jak to zaskarzyć.Będzie kilka set złotych do odebrania zwrotu podatku do odebrania lub opłat za przejazdy kur....mać tymi pseudo autostradami!!!!!!!!!!!!!Ludzie tu leżą pieniadze nie w akcyzie.A jak to jest z WINIETAMI od cięzarówek.Zniesiono je??Dlaczego.Bo opłaty były nie prawne.Opłata za przejazd autostrada i drogą krajową od 6zł wzwyż dziennie!!!!!Kurew bierze i za autostradę jeszcze im zapłać??Znieśli winiety ale pieniążki wzieli.To co może odbierzemy im je???ma ktos na to pomysł?? powodzenia wszystkim (obyście weszli do rządu)hehehehhehe

 • Jadaś (gość)

  A nasz żąd jest super.Kupuje nowe lymuzyny i wspiera produkcje nowych samochodów.Szkoda ze nie kupuje produktów krajowych.Buduje nam autostraday po których bezpiecznie smigamy za horendalne dla przecietnego polaka stawki.I nie dość że zbiera pieniadze na autostaraday z paliwa to jeszcze je musimy opłacać.Czyż nie jest to piękne.A moze ktos ma lub wie jak to zaskarzyć.Będzie kilka set złotych do odebrania zwrotu podatku do odebrania lub opłat za przejazdy kur....mać tymi pseudo autostradami!!!!!!!!!!!!!Ludzie tu leżą pieniadze nie w akcyzie.A jak to jest z WINIETAMI od cięzarówek.Zniesiono je??Dlaczego.Bo opłaty były nie prawne.Opłata za przejazd autostrada i drogą krajową od 6zł wzwyż dziennie!!!!!Kurew bierze i za autostradę jeszcze im zapłać??Znieśli winiety ale pieniążki wzieli.To co może odbierzemy im je???ma ktos na to pomysł?? powodzenia wszystkim (obyście weszli do rządu)hehehehhehe

 • Riven (gość)

  Zagadzam się z powyższymi wypowiedziami dodam jeszcze że w Polsce potrzebny jest taki Piłsudzki który wsadził by tych gnoji na wysokich szczeblach do pierdla tam mieli by pole do popisu. Osobiście wywiózł bym ich wszystkich na sybir bo z debilami nic innego nie można zrobić brak mi słów na tych palantów pozdrawiam polską nację zmotoryzowanych z wyłączeniem rządzących kretynów

 • Dominik (gość)

  Trzeba z tymi przekrętami zrobić porządek !!!!!! To jest skandal zeby nie mozna było w tym piepszonym kraju normalnie kupić samochodu,bez zbędnych opłtat i stania w kolejkach!!!! Po co biorą tą akcyzę, dają dowody na miesiąc, wymieniają prawa jazdy, dowody osobiste, dlaczego nie mamy od 1 maja 2004 nowych unijnych tablic rejestracyjnych ??????? Ludzie bo te dranie chcą od nas wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy !!!! Gdzie są w tym momencie dziennikarze?? Dlaczego nie naglosnią tych spraw ?? Dlaczego nie pokarza w telewizji i radio naszych opinii ???? Prosze Was nie dajcie sie tym złodzieją !!!! Zróbmy wreszcie z tym porządek !!!!!!!!

 • Chris (gość)

  Ale widac ze skurczybyki juz wymyslili podatek ekologiczny...Jak tak nie moga dopieprzyc to inaczej dopieprza...Ale jedna rzecz mnie interesuje.ILE W POLSCE JEST AUT (polskich, kupionych w polsce) ktore spelnialaja wymogi emisji spalin czyli jednym slowem se ekologiczne? Nie oszukujmy sie, ale jednak auta sprowadzone z zagranicy sa w o niebo lepszym stanie.Taki wizerunek sami sobie zrobilismy naszym niechlujstwem.Ja rowniez wole sprowadzic auto z zagranicy niz kupic w polsce, a nawet w salonie.Auta polskie salonowe sa sprowadzane (czesciowo) z zagranicy i u nas maja wymieniane czesci wyposazenia na nasze rodzime! a oryginalne czesci, ktore powinnismy otrzymywac przy zakupie auta z salonu sa sprzedawane jako nowe czesci - i to po oniebo wyzszych vcenach - bo przeciez sa zagraniczne ! oryginalne ! Zlodzieje !.Pozatym ibnteligencja burakow z wiejskiej ! Po cholere potadtki? Marmury sie poscieraly w urzedach?Z diety se zrobcie.Wystarczy miec przynajmniej IQ=50 zeby wiedziec, ze wieksza ilosc aut, to wieksza ilosc aut tankujacych(=podatki w benzynie), ew. naprawy(=praca dla warsztatow) itp. Wymieniac mozna wiele.No ale jeden burak z drugim na wiejskiej ma to w - za przeproszeniem - dupie.Grunt zeby swoje kiesznie zapelnic. Przy okazji pragne zaapelowac do wszystkich ludzi, aby patrzyli uwaznie kogo wybieraja do rzadu! Oni sa tam dla nas - a nie my dla nich ! Nie potrzeba nam rzadzacych idiotow z zawodowkami !

 • PPP (gość)

  Przykładowe wzory wniosku, skargi: http://autoswiat.redakcja.pl/akcyza/

 • Eliasz (gość)

  Myśle sobie, ze wspaniale byłoby doczekać takiej chwili, kiedy to rzad naszego państwa zacznie wreszcie dbać o interesy obywateli, anie tylko o iteresy tych, którzy finansują kampanie wyborcze. Rząd ściąga pieniadze do budrzetu, bo wcześniej budrzet ogołocił wydając pieniadze na bardzo potrzebne rządowi sprawy. Czy mamy rząd lwicowy czy prawicowy to wszyscy oni maja geby pełne troski o Polskę, a tak naprawdę myśla tylko o tym jak nabić sobie kieszenie - vide afery, które wyjaśniaja komisje śledcze, prokuratury oraz te o których wszyscy mówia, ale brak odważnego (czytaj nie umoczonego)który by sie za to zabrał. Za samochody sprowadzane z Unii płacimy i płacic bedziemy, bo przecie tylu jaest zasłuzonych towarzyszy, którym rząd musi zapewnić godne zatrudnienie.

 • Dr (gość)

  [quote="Fanfara"]Rząd na drzewo albo do Białorusi !!! Tylko tam nadają się nasi "wspaniali" włodarze i reszta polityków. Zagonić wszystkich do łopat to może chociaż drogi by były równiejsze.[/quote] [b]do Fanfara[/b] Ha Ha Ha jak by oni mieli robić drogi to byś nie dał rady po nich wcale jeżdzić nawet furmanką :)

 • Alfa32 (gość)

  Dlaczego sami sobie nie kupią wspaniałego ekologicznego, niezawodnego polskiego auta np. Poloneza lub innego cuda polskich dróg tylko zaraz musi to być BMW, Lancia lub inna limuzyna. A nam wmawiają, że wspierają Polski Rynek Motoryzacyjny. Nawet taki sukinsyn jeden z drugim musi mieć kierowcę, ochronę, bo jeszcze mu włosek z głowy spadnie. Gdyby był uczciwy, to nie potrzeba byłoby ochroniarzy, pancernych wozów itp. Banda ZŁODZIEI...

 • Arti (gość)

  ja także zwracam się z prośbą do osób które dostały zwrot nielegalnie pobranej akcyzy , oraz proszę o dokładne instrukcje, ewentualny wzór wniosku. najlepiej na maila aczempas@wp.pl

 • dudek (gość)

  prosze jeśli ktos może mi przesłać co powinniennem zrobić by odzyskać akcyzę a zapłaciłem jej troszkę dudiastra@interia.pl Pozdrawiam trzymajmy się razem!!!!! Trzeba ich wszystkich powiesić Edytowany przez moderatora 2005-04-28 07:54

 • Siwy (gość)

  Spoko! niech się to nazywa podatkiem ekologicznym, ale czy owy podatek zapłacą wszyscy nabywcy aut używanych, czyli ci sprowadzający auta z zagranicy jak i nabywajacy auto w polsce??? a moze niedługo będziemy płacić specjalne akcyzy za paliwo tankowane po stronie zachodnich sąsiadów, tłumacząc to wwożeniem do naszej ojczyzny środków niebezpiecznych??????? panowie rzadzący!!!! czy wy nie widzicie że ten naród na chu... staje???? zróbcie wy coś dla ludzi a nie dla własnego portyfela!!!

 • Adam (gość)

  ja też z prośbą o to do kogo konkretnie i z jakim pismem się zwrócić o zwrot akcyzy, może ktoś już dostał zwrot w Białym stoku. Proszę o kontakt adam_masal@interia.pl 504006530. Z góry wielkie dzięki!!

 • rybka (gość)

  Psy szczekają a karawana jesdzie dalej.Gorzej będzie jak z tych kilku psów stworzy się duża sfora?Jak myślicie ? tyle nakradli to trzeba w jakiś sposób dziury uzupełnić. Pozdrawiam oszukanych RYBKA

 • u1 (gość)

  SKŁADAM WNIOSEK O ZWROT NIESLUSZNIE POBRANEJ AKCYZY ZCY KTOS MA JAKEIS UWAGI NA TEN TEMAT? TAK NAPISALEM STOSOWNY WNIOSEK uWAGI PROSZE NA REX77@OP.PL KIEROWAC Naczelnik Urzędu Celnego w ............... WNIOSEK O ZWROT NIESŁUSZNIE POBRANEGO PODATKU AKCYZOWEGO W związku z niesłusznie pobranym podatkiem akcyzowym niniejszym wnoszę o: Zwrot kwoty ...............zł. (słownie: ...............) wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od dnia ...............r. do dnia zapłaty, nadpłaconego podatku akcyzowego, niesłusznie pobranego w związku z nabyciem na terytorium Niemiec w dniu ............... r. samochodu osobowego marki ..............., numer nadwozia ..............., nr silnika ................ Zwrot kwoty ............... zł. (...............) wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od dnia ...............r. do dnia zapłaty, nadpłaconego podatku akcyzowego, niesłusznie pobranego w związku z nabyciem na terytorium Niemiec w dniu ...............r. samochodu osobowego marki ..............., numer nadwozia ..............., nr silnika ................ Powyższe kwoty proszę przelać niezwłocznie na moje konto osobiste o nr ...............w ...............Bank SA we Wrocławiu UZASADNIENIE W dniu ...............r. nabyłem na terenie Niemiec samochód osobowy marki ...............rok prod. ............... a nastepnie dnia ...............r. również na terenie Niemiec nabyłem samochod osobowy marki ...............rok prod. ................ W związku z tymi faktami zostałem obciążony przez Urząd Celny w ...............podatkiem akcyzowym w kwocie: 65 proc. kwoty, za jaką nabyłem osobowy marki ..............., tj. ...............zł. Którą to w dniu ...............r. roku wpłaciłem na konto Izby Celnej. 63,1 proc. kwoty, za jaką nabyłem osobowy marki ..............., tj. ...............zł. Którą to w dniu ...............r. roku wpłaciłem na konto Izby Celnej. W/w kwoty musiałem wpłacić, aby uzyskać zaświadczenie niezbędne do rejestracji przedmiotowych pojazdów. Jednakże na mocy Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. zaczęło obowiązywać w Polsce prawo Unii Europejskiej. Traktat ten został ogłoszony w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. Nr 90, poz. 864. Od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej polskie organy administracyjne i prawodawcze związane są zatem postanowieniami Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (dalej TWE). Na porządek prawny Unii Europejskiej składa się prawo pierwotne oraz prawo wtórne, uzupełniane orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS), który został powołany w celu kontrolowania przestrzegania oraz dokonywania wykładni prawa wspólnotowego. Podstawową zasadą prawa wspólnotowego, ustaloną w orzecznictwie ETS, jest zasada nadrzędności, która przewiduje, że prawo pierwotne oraz akty wydane na jego podstawie będą stosowane przed prawem krajowym. Do aktów prawa pierwotnego zalicza się przede wszystkim traktaty wraz z towarzyszącymi im załącznikami i protokołami. Obecnie do obowiązujących traktatów należą m.in. Traktat o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej oraz Traktat o Unii Europejskiej. Ponadto do prawa pierwotnego zalicza się wszelkie kolejne traktaty nowelizujące oraz traktaty o przystąpieniu nowych państw Należy zatem stwierdzić, że obowiązek zapłaty podatku akcyzowego w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodów osobowych jest niezgodny z: Art. 23 TWE ust. 1 i 2, który stanowi, że „podstawą Wspólnoty jest unia celna, która rozciąga się na całą wymianę towarową i obejmuje zakaz ceł przywozowych i wywozowych między Państwami Członkowskimi oraz wszelkich opłat o skutku równoważnym (...)”, Regulacje prawne dotyczące swobodnego przepływu towarów stanowią jedną z podstaw funkcjonowania rynku wewnętrznego, obejmujący obszar bez wewnętrznych granic, na którym zgodnie z postanowieniami TWE zostaje zapewniony m.in. swobodny przepływ towarów. Niezbędne jest wyeliminowanie wszelkich ceł oraz opłat o podobnym skutku w granicach Wspólnoty. Artykuł 23 zawiera zakaz dotyczący towarów pochodzących z państw członkowskich oraz towarów importowanych z krajów trzecich, jeżeli te znajdują się w wolnym obiegu w państwach członkowskich. W sprawie 155/73: Sacchi ETS sformułował definicję towaru jako produktu, którego wartość może być wyrażona w pieniądzu oraz który może być przedmiotem transakcji o charakterze komercyjnym. „Pochodzenie towaru” zostało zdefiniowane w rozporządzeniu w sprawie ustanowienia Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Towar pochodzi z danego państwa, jeżeli jest całkowicie produkowany lub wydobywany w tym państwie. Jeżeli proces ten zachodzi w więcej niż w jednym państwie, to towar posiada pochodzenie tego państwa, w którym nastąpiła uzasadniona obróbka lub przetworzenie produktu Art. 25 TWE, który stanowi, że „cła przywozowe i wywozowe lub opłaty o skutku równoważnym są zakazane między Państwami Członkowskimi. Zakaz ten stosuje się również do ceł o charakterze fiskalnym”. Opłaty celne zostały zdefiniowane w sprawie 2/69: Sociaal Fonds v. Chougal Diamont jako jakiekolwiek obciążenie finansowe nałożone na towar z powodu faktu przekroczenia granicy. To, w jakim celu opłata została nałożona, jest problemem drugorzędnym. Takie podejście widoczne jest w sprawie 7/68: Komisja v. Włochy jak i w sprawie 18/87: Komisja v. Niemcy. Art. 90 TWE stwierdzającym, że „żadne Państwo Członkowskie nie nakłada bezpośrednio lub pośrednio na produkty innych Państw Członkowskich podatków wewnętrznych jakiegokolwiek rodzaju wyższych od tych, które nakłada bezpośrednio lub pośrednio na podobne produkty krajowe”. Towarami podobnymi wedle orzecznictwa ETS są produkty, które w oczach konsumentów mają analogiczne właściwości lub zaspokajają takie same potrzeby. Samochody osobowe kupowane poza granicami Polski w krajach UE są niewątpliwie towarem podobnym do samochodów kupowanych w kraju. Państwa członkowskie nie mogą nakładać na towary sprowadzane z państw UE pośrednich lub bezpośrednich podatków, które byłyby wyższe niż nakładane na towary krajowe. Państwa członkowskie nie zostały tym samym pozbawione prawa do ustalania i różnicowania podatków. Jednakże praktyka ta jest dopuszczalna tylko wówczas, jeżeli nie prowadzi do jakiejkolwiek formy dyskryminowania produktów importowanych. Zasada niedyskryminacji odnosi się zarówno do towarów wyprodukowanych w UE, jak i towarów pochodzących z państw trzecich, a dopuszczonych do swobodnego obrotu. Trybunał rozróżnia pojęcia podatku, opłaty celnej i opłaty o podobnym skutku. W świetle orzeczenia w sprawie 90/79: Komisja v. Republika Francuska (Re Levy on Reprographic Machines), podatek jest środkiem odnoszącym się do wewnętrznego systemu obciążeń systematycznie nakładanych na pewne kategorie produktów, zgodnie z obiektywnymi kryteriami niezależnymi od pochodzenia produktów. Stosowanie art. 90 nie jest uzależnione od tego, czy podatek jest nakładany przez państwo, czy inne ciało, ani od celu, w jakim został nałożony. Zabronione jest nakładanie podatków, które w sposób bezpośredni lub pośredni dyskryminują produkty importowane w porównaniu do produktów krajowych, które odznaczają się takimi samymi cechami. Podatek może zostać uznany za pośrednio dyskryminujący, jeśli stosowany niezależnie od kraju pochodzenia towaru, w stosunku do tej samej kategorii nakłada takie same obciążenia podatkowe, jednakże faktycznie tylko produkty importowane dotyka w sposób bardziej obciążający (sprawa 112/84: Humblot v. Directour des Services Fiscaux. Można nakładać podatki na towary importowane tylko w sytuacji, gdy brak jest odpowiedniego typu produktów krajowych, pod warunkiem że podatek nałożony jest na kategorię towarów niezależnie od ich pocpochodzenia (sprawa 27/67: Frink-Frucht GmbH ). W orzeczeniu ETS z dnia 9 maja 1985 r. w sprawie C – 112/84 Michel Humbolt v Directer des services fiscaux skład orzekający podkreślił bezwzględne obwiązywanie art. 90 TWE względem wszystkich Państw Członkowskich. Interpretując przepis art. 90 TWE Trybunał stwierdził, iż zabrania on takiego różnicowania stawek podatku nakładanego na samochody, które w praktyce dotyczy głównie samochodów importowanych z innych krajów członkowskich, a tym samym stanowi formę ukrytej dyskryminacji towarów pochodzących z tych krajów. Zapisy TWE mają walor bezpośredniej stosowalności w państwach członkowskich. Potwierdzają to orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, m.in. 26/62 Van Gend&Loos (1963) ECR 1 oraz 6/64 Costa/ENEL (1964) ECR 1251, stwierdzające bezpośrednia skuteczność wspólnotowego porządku prawnego w państwach członkowskich odnośnie wszystkich zapisów TWE. Zapisy TWE mają walor bezpośredniej skuteczności we wszystkich państwach członkowskich i nie wymagają włączenia do krajowego porządku prawnego, ponieważ przepisy prawa europejskiego są nadrzędne wobec przepisów krajowych, dlatego też abuzywnośc podnoszonej przez niektóre organy podatkowe argumentacji stawiającej krajowy porządek prawny ponad wspólnotowym Obywatele mają prawo powoływać się na nie przed sądami i krajowymi organami administracyjnymi oraz wywodzić z nich korzystne dla siebie skutki prawne. Reasumując wnoszę o zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego, jak we wstępie. Równocześnie informuje, iż organ podatkowy w przypadku negatywnego rozpatrzenia mojego wniosku ma obowiązek odnieść się rzeczowo do wszystkich przedstawionych przeze mnie tj. podatnika zarzutów. Z poważaniem W załączeniu: 1.Potwierdzenie zapłaty akcyzy z dnia ...............r. 2. Potwierdzenie zapłaty akcyzy z dnia ............... r

 • u1 (gość)

  treść należy edytować w jakimś programie do pisania .Nie jestem autorem tego wniosku .znalazłem go w internecie

 • Miszak (gość)

  Zasypmy Urzędy Celne listami o zwrot akzyzy. A robi się to tak: adresujesz kopertę. Adres Urzędu Celnego gdzie był clony samochód. W środek skiładasz wniosek o zwrot akzyzy (służę wzorem, jeżeli chcesz napisz). W rogu zamiast znaczka piszesz: "OPŁATĘ PONOSI ADRESAT". Jednak nie możesz podawać na kopercie swojego adresu bo poczta ci go wróci. Natomiast, kiedy adresu nadawcy nie ma poczta musi dostarczyć a koszty ponosi Urząd Celny. Nie pękaj nie wróca ci listu bo muszą nakleić znaczek a na to trzeba chyba ustawy. Ja tak wysyłam do każdego monopolisty w kraju wszystkie pisma i wnioski. Żaden mi się nie wrócił a odpowiedzi zawsze mam. Więc zalejmy ich wnioskami. Wszyscy razem i cos zdziałamy !!!!! Na nich też jest bat. Odnośnie ksiązki pojazdu równiez przygotowuję wniosek o zwrot kasy za nielegalne pobieranie szmalu od sprowadzonych samochodów. mój mail: bog11@poczta.fm Smarujcie nie pękajcie !!!! Plik z wnioskiem o zwrot akcyzy wyślę każdemu kto zechce. Pozdrówka dla oszukanych. Edytowany przez moderatora 2005-04-28 07:53

 • monia (gość)

  a Pani "niby-specjalistka" Hiż niech sie najpierw zaznajomi z prawem wspólnotowym a dopiero potem zabiera głos...eh...

 • jurgi (gość)

  witam wszystkich ludzi (nie złodzieji i urzędasów) Z przecietnego kowalskiego które chce sobie tanio sprowadzic uzywane auto bo go nie stac na nowe zdarli by ostatnia skórę. Jeszcze nie ukradli wystarczająco i im mało albo za dużo świń do koryta JAK moga tak okradac naród Polski Powiesci ich wszystkich to w kraju bedzie dobrze Edytowany przez moderatora 2005-04-28 07:51

 • Atrianus (gość)

  Jeśli ktoś dzisaj oglądał telewizję to wie za co płacimy; otóż jeden z posłów na nasz sejm wydał z naszej kieszeni NA SAMO PALIWO!!! w zeszłym roku, niby to w celach służbowych 65000 pln, on sam nie chciał komentować tego faktu, że aby to wyjeżdzić należałoby codziennie przejeżdzać ok 500km. Natomiast jedna z posłanek na ten sam cel wydała z naszej kieszeni 62000 pln. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby wcześniej w swoim zeznaniu majątkowym w polu dotyczącym samochodu nie wpisała BRAK!!?? Wiecie już po co jest akcyza?? Na 10km autostrady wybudowane przez rok czasu w naszym kraju :).

 • Nasir (gość)

  Żyjemy, jak wiadomo w kraju, gdzie rząd ma obsesję na punkcie wydzierania pieniędzy z najuboższych warstw społecznych, gdzie tym właśnie wg ich uznania zupełnie się nie należy tańszy samochód. Jak łatwo się domyślić wejście do UE daje podstawę do ujednolicenia cen, szczególnie gdy wejdziemy w strefę Euro, można wtedy zastąpić przy produktach symbol zł na E i to najlepiej chyba zdaniem rządu załatwi sprawę, oczywiście zapominając o zarobkach, bo to akurat im się łatwo przelicza według kursu walut. Tego samego tyczy się idiotyczna akcyza na samochody sprowadzone, właściwie to jeszcze nie wpadli na to, ale czemu nie mieli by wprowadzić akcyzy na samochody sprowadzane z innych województw, przecież to też w pewnym sensie granica i w obecnym czasie niewiele się różni od tej unijnej poza tym, że tam nie ma takich idiotów na stołkach jak u nas...

 • Jester (gość)

  Jurgi - masz w 100% rację. Żyjemy w państwie gdzie banda skurw....skich złodziei u władzy robi co chce. Dwa wyjścia: 1. Dyktator - wytępi tych skurwieli. Z dwojga złego jak ktoś ma chapać to lepie, że jeden a nie 500. 2. Zmiana prawa: ukradniesz, ok idziesz siedzieć ale musisz oddac co ukradłeś, jak nie ty - to rodzina, dzieci, dzieci twoich dzieci i ich dzieci. Nie ma zmiłuj sie, upierdolić rękę u łokcia za kradzież. Tylko kto uchwali takie prawo... Błędne koło...

 • Grzegorz (gość)

  Naprawdę wydaje mi się że już najwyższy czas by Polacy zjednoczyli się by walczyć z tą bandą złodziei rządowych.Sprawa nielegalnej akcyzy i próba wprowadzenia podatku silnikowego to tylko fragmenty łupienia narodu Polskiego.Zawyżona opłata za Kartę Pojazdu to również jeden wielki przekręt za który my płacimy.Za złodziejstwo i korupcje rządzących zapłacimy w przyszłości my i nasze dzieci.Parlament Unijny będzie nas karał za łamanie prawa unijnego.Ale nie zapłaci za to Minister Finansów lecz my Polacy.Tego dziada wyrzucą na zbity łeb,a kosztami za jego decyzję obciąążeni zostaniemy my Polacy.Pytanie zatem dla kogo pracuje ten rząd i czyimi agentami są ci ludzie.No napewno nie pracują na naszą korzyść a wybrani zostali by nam służyć.Czas położyć temu kres bo oni nas zniszczą.W każdej dziedzinie naszego życia widoczna jest polityka łupienia ludzi ze wszystkiego co posiadają.Pozdrowienia dla wszystkich Polaków.

 • Arkadiusz Lleman (gość)

  Ten swinie nie chcą odejść od koryta.Myślą tylko ja nas złupić.Akcyza na wszystko,podatek silnikowy,niedlugp złodziejskie gnoje każą płacić za tlen który zużywamy.Ta banda nie myśli żeby ludzią coś dać tylko łupią by pokryć dziury za ich miljardowe nadużycia i przekręty.W tym przypadku poprostu nabrali ogromne łapówki od importerów nowych samochodów i nie wiedzą jak się z tego wiwinąć,bo trzeba będzie oddać kasę.Osobiście tracę nadzieję że jestteśmy w stanie z nimi wygrać.Chyba będą nas gnoić dalej.Ale pewne powiedzenie mówi że ten gnoi który gnoi ostatni.Hm...........

 • domala (gość)

  Nie będę się dużo rozpisywał na temat tej bandy z rządu, ale mam jedną refleksje: mianowicie jak Unia stwierdziła że niepobieranie podatku VAT za internet jest niezgodne z Unijnym prawem, to reakcja tych złodzieji (czytaj rządu) była niemalże natychmiastowa, ciekawe jak długo będziemy czekać na reakcję po stwierdzeniu przez UE że akcyza i pobieranie opłat (tak wysokich)za książkę pojazdu jest niezgodne z Unijnym prawem?????????

 • Szwagroski (gość)

  Chociaż tyle dobrego mamy z tej Unii Europejskiej

 • rumcajs (gość)

  Zamiast wymyślać o opłatach podatkowych, dlaczego sami nie odejmą sobie wszystkich dodatków i zmniejszenie pensji za które musimy płacić, przecież to jasne ze rząd chce wyrwać jak najwięcej pensji. Proszę zobaczyć co się w kraju dzieje wszyscy uciekają z polski bo widzą że tu przyszłości nie ma , wszyscy rządowcy to biorą i nie mają żadnych skrupułów, Wymyślają o podatkach, akcyzach i innych pierdołach zamiast się wziąć za sprawy społeczne to gnoją wszystkich ludzi i doprowadzają do głodówki, szczerze powiedziawszy mam nadzieje ze wszyscy wyjadą i zostaną tylko emeryci i ręciści, żałuje że w ogóle urodziłem się polakiem

 • Gagi (gość)

  Jak byłem dzieckiem.Mój dziadek i ojciec komentowali "grupę rządzącą i urzedniczą polski" tak: "banda złodzieji i jedynym sposobem żeby to rozwiązać to bomba na sejm". Byłem mały i myślałem że nie oni nie wiedzą co mówią.Ale teraz jestem duży."Grupa rządząca i urzędnicza" w Polsce juz nieraz się zmieniła.Ale ciągle sytauacja polityczna a w szczególnosci gospodarcza w Polsce jest zła.I rzeczywiście jedynym sposobem aby to rozwiązać jest bomba na sejm.

 • Miszak (gość)

  Brawo ludziska tak trzymajcie !!!!!!!!!!!! Pójdziem na bój !!!! Kosy od roli i na Sejm Hura!!!!!!

 • Maciek (gość)

  Trzeba cos z tym zrobic!Tylko co?Ludzie ktorzy zarzadzaja naszymi podatkami sa nieodpowiedzialni niekompetentni.Banda zlodziei nic wiecej!Szary człowiek musi sie jakos ratowac.Jestem mlody a jak narazie nie widze przyszlosci w naszym kraju.

 • Polak (gość)

  Gdyby Polacy interesowali sie polityka w sposob glebszy, probujac intelektualnie zrozumiec na czym polega rzadzenie panstwem, ty by kompetentniejszych ludzi wybierali do rzadzenia panstwem w ktorym mieszkaja. A tak, dla Polakow rzady i rzadzenie, to czarna magia, masoni, zydzi, cyklisci, zlodzieje itd. I paradoksalanie takich wlasnie wybieraja.

 • Krzys Łódź (gość)

  w Polsce nie ma zycia dla mlodych ludzi bez zaplecza finansowego po rodzicach...bo nasz pier...rzad w niczym nie pomaga tylko daje po dupie ile moze...i tak jesli nawet ktos chce w zyciu cos osiagnac to rzad go wpuszcza do rynsztoka przez podatki...powinnismy dzialac tak jak sejm,A bedziemy zyli godnie..ale nie na tym zycie polega...zeby krasc po ludziach...ale najwidoczniej nasz sejm tego nie rozumie!!!!!!!najwyzszy czas go zmienic!!!!

 • Piotr Surowiecki (gość)

  prawidłowo powinno sie założyć nowa partię młodych ludzi którzy by zrobili czystkę w tym popie..lonym państwie nawet nie wiem czy mozna nazwać Polske państwe ale napewno duzo ludzi by głosowało na ludzi młodych z perspektywami na posprzatanie tego syfu a tak pozatym wszyscy moi znajomi nie chca mieszkać i zyc w takim państwie chaosu gdzie niepewna jest przyszłość kolejnego dnia totalan kich ludzie APELUJE DO WSZYSTKICH MŁODYCH I NIE TYLKO POSPOLITE RUSZENIE !!!!!!!!!!!

 • huzi@go2.pl (gość)

  Media zamiast nagłośnić taką niesprawiedliwość, liżą d. rządowym kradziejom.

 • rex (gość)

  Naczelnik Urzędu Celnego w .............. WNIOSEK O ZWROT NIESŁUSZNIE POBRANEGO PODATKU AKCYZOWEGO W związku z niesłusznie pobranym podatkiem akcyzowym niniejszym wnoszę o: Zwrot kwoty ...............zł. (słownie: ...............) wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od dnia ...............r. do dnia zapłaty, nadpłaconego podatku akcyzowego, niesłusznie pobranego w związku z nabyciem na terytorium Niemiec w dniu ............... r. samochodu osobowego marki ..............., numer nadwozia ..............., nr silnika ................ Zwrot kwoty ............... zł. (...............) wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od dnia ...............r. do dnia zapłaty, nadpłaconego podatku akcyzowego, niesłusznie pobranego w związku z nabyciem na terytorium Niemiec w dniu ...............r. samochodu osobowego marki ..............., numer nadwozia ..............., nr silnika ................ Powyższe kwoty proszę przelać niezwłocznie na moje konto osobiste o nr ...............w ...............Bank SA we Wrocławiu UZASADNIENIE W dniu ...............r. nabyłem na terenie Niemiec samochód osobowy marki ...............rok prod. ............... a nastepnie dnia ...............r. również na terenie Niemiec nabyłem samochod osobowy marki ...............rok prod. ................ W związku z tymi faktami zostałem obciążony przez Urząd Celny w ...............podatkiem akcyzowym w kwocie: 65 proc. kwoty, za jaką nabyłem osobowy marki ..............., tj. ...............zł. Którą to w dniu ...............r. roku wpłaciłem na konto Izby Celnej. 63,1 proc. kwoty, za jaką nabyłem osobowy marki ..............., tj. ...............zł. Którą to w dniu ...............r. roku wpłaciłem na konto Izby Celnej. W/w kwoty musiałem wpłacić, aby uzyskać zaświadczenie niezbędne do rejestracji przedmiotowych pojazdów. Jednakże na mocy Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. zaczęło obowiązywać w Polsce prawo Unii Europejskiej. Traktat ten został ogłoszony w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. Nr 90, poz. 864. Od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej polskie organy administracyjne i prawodawcze związane są zatem postanowieniami Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (dalej TWE). Na porządek prawny Unii Europejskiej składa się prawo pierwotne oraz prawo wtórne, uzupełniane orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS), który został powołany w celu kontrolowania przestrzegania oraz dokonywania wykładni prawa wspólnotowego. Podstawową zasadą prawa wspólnotowego, ustaloną w orzecznictwie ETS, jest zasada nadrzędności, która przewiduje, że prawo pierwotne oraz akty wydane na jego podstawie będą stosowane przed prawem krajowym. Do aktów prawa pierwotnego zalicza się przede wszystkim traktaty wraz z towarzyszącymi im załącznikami i protokołami. Obecnie do obowiązujących traktatów należą m.in. Traktat o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej oraz Traktat o Unii Europejskiej. Ponadto do prawa pierwotnego zalicza się wszelkie kolejne traktaty nowelizujące oraz traktaty o przystąpieniu nowych państw Należy zatem stwierdzić, że obowiązek zapłaty podatku akcyzowego w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodów osobowych jest niezgodny z: Art. 23 TWE ust. 1 i 2, który stanowi, że „podstawą Wspólnoty jest unia celna, która rozciąga się na całą wymianę towarową i obejmuje zakaz ceł przywozowych i wywozowych między Państwami Członkowskimi oraz wszelkich opłat o skutku równoważnym (...)”, Regulacje prawne dotyczące swobodnego przepływu towarów stanowią jedną z podstaw funkcjonowania rynku wewnętrznego, obejmujący obszar bez wewnętrznych granic, na którym zgodnie z postanowieniami TWE zostaje zapewniony m.in. swobodny przepływ towarów. Niezbędne jest wyeliminowanie wszelkich ceł oraz opłat o podobnym skutku w granicach Wspólnoty. Artykuł 23 zawiera zakaz dotyczący towarów pochodzących z państw członkowskich oraz towarów importowanych z krajów trzecich, jeżeli te znajdują się w wolnym obiegu w państwach członkowskich. W sprawie 155/73: Sacchi ETS sformułował definicję towaru jako produktu, którego wartość może być wyrażona w pieniądzu oraz który może być przedmiotem transakcji o charakterze komercyjnym. „Pochodzenie towaru” zostało zdefiniowane w rozporządzeniu w sprawie ustanowienia Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Towar pochodzi z danego państwa, jeżeli jest całkowicie produkowany lub wydobywany w tym państwie. Jeżeli proces ten zachodzi w więcej niż w jednym państwie, to towar posiada pochodzenie tego państwa, w którym nastąpiła uzasadniona obróbka lub przetworzenie produktu Art. 25 TWE, który stanowi, że „cła przywozowe i wywozowe lub opłaty o skutku równoważnym są zakazane między Państwami Członkowskimi. Zakaz ten stosuje się również do ceł o charakterze fiskalnym”. Opłaty celne zostały zdefiniowane w sprawie 2/69: Sociaal Fonds v. Chougal Diamont jako jakiekolwiek obciążenie finansowe nałożone na towar z powodu faktu przekroczenia granicy. To, w jakim celu opłata została nałożona, jest problemem drugorzędnym. Takie podejście widoczne jest w sprawie 7/68: Komisja v. Włochy jak i w sprawie 18/87: Komisja v. Niemcy. Art. 90 TWE stwierdzającym, że „żadne Państwo Członkowskie nie nakłada bezpośrednio lub pośrednio na produkty innych Państw Członkowskich podatków wewnętrznych jakiegokolwiek rodzaju wyższych od tych, które nakłada bezpośrednio lub pośrednio na podobne produkty krajowe”. Towarami podobnymi wedle orzecznictwa ETS są produkty, które w oczach konsumentów mają analogiczne właściwości lub zaspokajają takie same potrzeby. Samochody osobowe kupowane poza granicami Polski w krajach UE są niewątpliwie towarem podobnym do samochodów kupowanych w kraju. Państwa członkowskie nie mogą nakładać na towary sprowadzane z państw UE pośrednich lub bezpośrednich podatków, które byłyby wyższe niż nakładane na towary krajowe. Państwa członkowskie nie zostały tym samym pozbawione prawa do ustalania i różnicowania podatków. Jednakże praktyka ta jest dopuszczalna tylko wówczas, jeżeli nie prowadzi do jakiejkolwiek formy dyskryminowania produktów importowanych. Zasada niedyskryminacji odnosi się zarówno do towarów wyprodukowanych w UE, jak i towarów pochodzących z państw trzecich, a dopuszczonych do swobodnego obrotu. Trybunał rozróżnia pojęcia podatku, opłaty celnej i opłaty o podobnym skutku. W świetle orzeczenia w sprawie 90/79: Komisja v. Republika Francuska (Re Levy on Reprographic Machines), podatek jest środkiem odnoszącym się do wewnętrznego systemu obciążeń systematycznie nakładanych na pewne kategorie produktów, zgodnie z obiektywnymi kryteriami niezależnymi od pochodzenia produktów. Stosowanie art. 90 nie jest uzależnione od tego, czy podatek jest nakładany przez państwo, czy inne ciało, ani od celu, w jakim został nałożony. Zabronione jest nakładanie podatków, które w sposób bezpośredni lub pośredni dyskryminują produkty importowane w porównaniu do produktów krajowych, które odznaczają się takimi samymi cechami. Podatek może zostać uznany za pośrednio dyskryminujący, jeśli stosowany niezależnie od kraju pochodzenia towaru, w stosunku do tej samej kategorii nakłada takie same obciążenia podatkowe, jednakże faktycznie tylko produkty importowane dotyka w sposób bardziej obciążający (sprawa 112/84: Humblot v. Directour des Services Fiscaux. Można nakładać podatki na towary importowane tylko w sytuacji, gdy brak jest odpowiedniego typu produktów krajowych, pod warunkiem że podatek nałożony jest na kategorię towarów niezależnie od ich pochodzenia (sprawa 27/67: Frink-Frucht GmbH ). W orzeczeniu ETS z dnia 9 maja 1985 r. w sprawie C – 112/84 Michel Humbolt v Directer des services fiscaux skład orzekający podkreślił bezwzględne obwiązywanie art. 90 TWE względem wszystkich Państw Członkowskich. Interpretując przepis art. 90 TWE Trybunał stwierdził, iż zabrania on takiego różnicowania stawek podatku nakładanego na samochody, które w praktyce dotyczy głównie samochodów importowanych z innych krajów członkowskich, a tym samym stanowi formę ukrytej dyskryminacji towarów pochodzących z tych krajów. Zapisy TWE mają walor bezpośredniej stosowalności w państwach członkowskich. Potwierdzają to orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, m.in. 26/62 Van Gend&Loos (1963) ECR 1 oraz 6/64 Costa/ENEL (1964) ECR 1251, stwierdzające bezpośrednià skuteczność wspólnotowego porządku prawnego w państwach członkowskich odnośnie wszystkich zapisów TWE. Zapisy TWE mają walor bezpośredniej skuteczności we wszystkich państwach członkowskich i nie wymagają włączenia do krajowego porządku prawnego, ponieważ przepisy prawa europejskiego są nadrzędne wobec przepisów krajowych, dlatego też abuzywnośc podnoszonej przez niektóre organy podatkowe argumentacji stawiającej krajowy porządek prawny ponad wspólnotowym Obywatele mają prawo powoływać się na nie przed sądami i krajowymi organami administracyjnymi oraz wywodzić z nich korzystne dla siebie skutki prawne. Reasumując wnoszę o zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego, jak we wstępie. Równocześnie informuje, iż organ podatkowy w przypadku negatywnego rozpatrzenia mojego wniosku ma obowiązek odnieść się rzeczowo do wszystkich przedstawionych przeze mnie tj. podatnika zarzutów. Z poważaniem W załączeniu: 1.Potwierdzenie zapłaty akcyzy z dnia ...............r. 2. Potwierdzenie zapłaty akcyzy z dnia ............... r

 • Orion (gość)

  Jeśli państwo niesłusznie pobrało podatek akcyzowy to musi zwrócić go z ODSETKAMI. Za błędy w obliczeniu podatku też płacimy odsetki i kary (!), więc państwo musi zapłacić odsetki i karę za świadome wprowadzenie w błąd ludzi. No i za grabież mienia. Pozdrawiam.

 • Piotr europejczyk (gość)

  Tak to gadali, że do UE trza, bo nie ma dowrotu, ale unijnych ogólnych przepisów nie chcą cwaniaczki. Jasne, ze chodzi tylko wyłącznie o wymyslanie jak by tu ściągać więcej podatków i haraczu od ludzi. Tam, gdzie płynie rzeka aut, bo lepsze i tańsze - trzeba być głupim, żeby nie pobierać z tego tytułu haraczu. NIE WCISKAĆ LUDZIOM CIEMNOTY, ZE ZŁOM NAS ZALEWA, NA ZŁOMIE TEŻ MOŻNA ZAROBIĆ, TO RECYCLING, CZYLI POWTÓRNE PRZETWARZANIE STALI, - jakieś 80 % - 90 % da się z auta ponownie wykorzystać, na stal przetopić. Robią to inne kraje, na które sie cwaniaczki na wysokich stołkach w Polsce powołują, jak chcą dorównać pensyjką i służbowym Mercedesem. Podatek jest w UE jeden, choc różnej wartości. Jak na nowym aucie (bo każde było kiedyś nowe) był zapłacony raz to nie można go ponownie nakładać w formie tzw. akcyzy, czyli haraczu. Popieram pomysł Piotra Surowieckiego o załorzeniu nowej normalnej partii młodych ludzi, nie skażonych partyjnie jeszcze. Proponuję nazwę : Powszechna Partia Narodowa. Kto jest "za" ? [b]NIE GŁOSUJCIE WIĘCEJ NA KOMUNISTÓW (SLD i inni)!!![/b]

 • Wania (gość)

  No dobrze. Zamierzam przywieźć żonie samochód w ciągu 2 tygodni. No i co mam zrobić w związku z powyższym ? Penwie i tak będę musiał zapłacić akcyzę żeby zarejestrować samochód prawda ?

 • art (gość)

  A co w przypadku gdy kupujący kupił samochód z już zapłaconą akcyzą przez sprzedającego?? Przecież faktycznie taką opłatę poniósł kupujący bo akcyza była doliczona przez sprzedającego do wartości samochodu. Czy taki kupujący też ma prawo domagać się zwrotu akcyzy (którą tak na w prawdzie zapłacił kupujący z tym, że dokument potwierdzający zapłatę akcyzy jest na sprzedającego)??

 • art (gość)

  do poniższego dodam, że posiadam fakturę VAT, na której jest napisane o zapłaceniu akcyzy oraz posiadam oryginał dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy (ale niestety nie na swoje nazwisko). Jak myślicie? Chyba sa marne szanse? Ciekawe jak to jest od strony prawnej. Czy taka faktura VAT jest również poświadczeniem nabycia praw do akcyzy??

 • witoldiii (gość)

  Paranoja z tą akcyzą, a jak mam jaguara z silnkiem 3.2 litra to ile będę płacił tego podatku od ochrony środowiska? Pewnie będę musiał się przesiąść na vw polo z silnkiem 1.0, albo kur**wa będę sobie konno jezdził, chyba, że wprowadzą podatek na ochronę środowiska za cm sześcienny końskiego gówna.

 • marcin (gość)

  no po co tak straszyli tych ludzi ze beda kary za zanizone akcyzy terasz beda płacic i to powinni z odsetkami Edytowany przez moderatora 2005-04-29 07:49

 • Michał Prawnik (gość)

  Witam wszystkich tak sie składa że też nabyłem auto po wejściu do Unii i mam zamar wystąpić z pozwem o zwrot akcyzy. Sprawa nie jest jednak tak łatwa jak sie wydaje bo po pierwsze Sądy rozpoznając sprawę ( przynajmniej te dwa w Olsztynie i Białymstoku ) nakazały Urzędowi Celnemu jeszcze raz rozpaczyć decyzję o odmowie zwrotu akcyzy i zrobiły to celowo by nie wywołać od razu fali pozwów w całym kraju no i po drugie wydaje mi się że odteki od akcyzy przyjdą dopiero od dnia wezwania urzędu do zwrotu a nie od dnia zapłacenia ( art 455 k.c. - jeżeli termin świadczenia nie był oznaczony można domagać się odsetek od dnia wezwania do spełnienia ) Pozew napisz ale wiem że to potrwa z jakieś pół roku jeśli nie dłużej Pozdrawiam wszystkich

 • robin (gość)

  Zgadzam się z wami, rząd trzeba wytępić jak szczury. Oni jeżdża drogimi limuzynkami, więc nie musza sprowadzać tanszych aut zza granicy żeby choć raz poczuć tą frajdę jazdy. Gdyby tak tych wszystkich (p)osłów na rok pozbawić diet, itp, ale dać im wypłatę po 1,5 tys. Przeżyli by? Na podatek od nieruchomości by im nie starczyło!!! Czy jeżdzili by autami?tak, ale komunikacji miejskiej. Czy w czasie obrad dzwoniliby sobie do znajomych z komórek dla zabicia czasu? Nie, bo musieli by ganiać do budki telefonicznej. Czy wyprawiali by huczne imprezy, takie jak sławetna impra ZUSu w Wieliczkowskich podziemnych komnatach? Panowie i Panie z Wiejskiej! Polska i Polacy pamietają! Myślicie że jesteśmy jak dojna krowa? Ale kiedyś ta krowa może kopnąć dojarza. I predzej czy później tak się stanie. A wtedy będziecie jeździć, ale w jedną stronę, i nie Lanciami, ale taczkami!!!!A kiedyś w końcu przebierzecie miarkę, to po prostu normalni ludzie tak jak my wezmą przeykład z waszych bezprawnych działań, skrzykną się, wynajmą jakiegoś killera, i będziecie mieli mortal kombat, czyli Magdalenkę na Wiejskiej!

 • Komentarz usunięty.
 • JAREK (gość)

  No nareszcie ktoś porwał młodych do walki. Trzeba ten wzór rozsyłać gdzie się da, żeby urzędy skarbowe zostały zalane takimi wnioskami. Zobaczy wtedy władza komunistyczna że się z obywatelami nie opłaca POGRYWAĆ - nie te czasy. (PRECZ Z KOMUNĄ !!!!!!!!!!!!!!!!!)

 • narkopril (gość)

  Możecie podac taki dokładny wniosek o to aby mi zwrócili akcyzę za auto. Z góry dzięki. Jak się wogule pisze taki wniosek

 • Nazgul (gość)

  ???

 • kalafi (gość)

  to jak to teraz jest?opłacać akcyze czy nie?własnie sie przymiezam do opłacenia moze niepłacic wogole?czy musze zapłacić i odrazu zlozyc wniosek o zwrot?

 • koles (gość)

  co tu duzo gadac polski rzad jak zwykle widzi miliony w podatkach naliczanych w tysiacach a nie widzi korzysci mlodszych samochodow zachodnich mniejszej kradziezy aut czy w koncu pracy dla blacharzy i mechanikow wiekszej ilosci spalanej benzyny lub gazu przeciez to wszystko sklada sie na pieniadze do nich plynace Edytowany przez moderatora 2005-04-30 21:09

 • polakzpolski (gość)

  Złodziej na złodzieju. Wybacz Polsko - to o Twoich urzędnikach.

 • Komentarz usunięty.
 • Lukerror (gość)

  Ja zaniżyłem fakturę zakupową aby zapłacić mniejszą akcyzę pewnie jak 98 proc. kupujacych. Zgłosze sie do UC o zwrot akcyzy a oni mnie scigna za skladanie nieprawdziwych informacji za co grozi do 3 lat pozbawienia wolnosci. Hmm chyba oleje te 1500 zł

 • LUKerror (gość)

  Pewnie właśnie taka sytuację przewidzieli i maja gleboko w d.... co powie UE. Nie ma wiekszego cwaniaka od POLAKA :-)

 • MLODYK (gość)

  POLska to jestkraj w ktorym sie szkolo mlodzi zlodzieje szczescia niepotrafia utzrymac nic w normie coagle podnasza gaz juz kosztuje 2 ziki za litr a pamietamjak duzym fiatem katalem to za 20 zlotych sie robilo 700 km a tearaz za 20 to nie zrobie 30 km POLSKI RZAD to jest do d... a mam mondeo i koszt 100 km kosztuje mnie 40 zł pozdrawiam wszytskich tychktorzy jzu poamlu nocuja jedna noga w swoich autkach bo zaniedlugo to nie bedzie nas stac na mieszkania

 • nie twój interes (gość)

  Ortografia rulez.

 • Bolek (gość)

  Osoba lub osoby odpowiedzialne za łamanie prawa nie powinny być anonimowe i w przypadku nałożenia na Polskę kar przez UE powinny odpowiadać za to swoimi majątkami,wten sposób wielu urzędników najpierw by się zastanowiło a dopiero pózniej podejmowało decyzję.

 • niezadowolony (gość)

  tak, najlepiej to mieć ciepłą posadkę, pełną kieszeń kasy od producentów nowych samochodów i ich dealerów, a o pracowitych ludziach od rana do nocy ciężko pracujących się nie myśli, chyba że o tym jak wyciągnąć im właśnie zarobione pieniądze, niech żyją polscy złodzieje, przepraszam politycy

 • pio-1 (gość)

  siedza na tych swoich stolkach i w nie pierdza-taki jest z nich pozytek... Edytowany przez moderatora 2005-05-03 21:41

 • jaffa (gość)

  slyszalem oponownym naliczaniu drugiraz akcyzy w przypadku sprzedazy auta na niemieckich numerach przed zarejestrowaniem wpolsce podejrzewam ze bedzie zadyma

 • piotrek (gość)

  oni nie chca przyznac sie do bledu. ale jak ludziska rusza na nich z morda , to bedzie tak jak ze skladakami - wycofaja sie

 • peran (gość)

  polski rząd to banda złodzieji!! kroją nas na czym tylko mogą! mogliby chociaż za te cholernie wysokie podatki wyremontować drogi!!!! jak sobie pomyślę że czasami Niemcy jeżdżą po polskich drogach to wstydzę się że jestem polakiem!!!!!!!!!!!!

 • Auto-handel (gość)

  Ja kupuje auta nawet za 1 eur. i co w zwiazku z tym mam odmawiac sobie i klientom przyjemnosci? nie nie,Wola moi klienci jezdzic takim seatem Ibiza z 91 roku jak duzym glownem Polskim jak nowy Fiat! niech zyje UE. tak nie wygracie rzadowcy lepiej so jezdzic ibiza za 1500zl. jak wam zaplacic a zawsze to ominiemy!!! NP.kupcie auto w niemczech i zapladzcie im podatek drogowy i spokojnie macie prawo jezdzic na bialych tablicach! jak oni za zamalo znas zdzieraja inne luki prawne w nastepnym odcinku.PS mam Firmy z kturymi wspolpracuje i biore 10tki aut tygodniowo no i ida prosto pod klienta ktorym pomagam oplacic osrana akcyze nie legalna na legalnym rachunku gdzie kwota jest nie wyzsza jak 20eur. i se moga sprawdzac i srac to bedzie ich wiecej kosztowac jak osrana ich akcyza!jak dalej tak beda robic to ludzie beda na nowo kupowac auta rozbite zarejestrowane tu i przebijac co kosztuje jakies 20zl, na flache.UE tak juz jeczy ze nasz rzad to zlodzieje i przestana z nimi wspolpracowac zobaczycie !!!!

 • Klaper (gość)

  POPIERAM WSZYSTKICH !!! TO PRAWDA ZE NASZ ZAD TO BANDA , W NIEDŁUGIM CZASIE ZA JAZDE PO DROGACH TRZEBA BEDZIE PLACIC, PRZECIEZ PLACIMY PODATKI DROGOWE W PALIWIE !!! Edytowany przez moderatora 2005-05-04 09:44

 • Trójmiasto (gość)

  Skoro mówia ze zlom zza granicy zalewa nasz kraj i niszczy srodowisko niech popatrza na te wszystkie zaklady co nie uzywaja filtrow:przyklad rafineria,siarkopol,cieplownie.W dzien wszystko pieknie ladnie,przejdzcie sie wieczorem obok tego czarnego dymu.Daja im w lape i nikt nie narzeka a co z ludzmi ? Najwieksza zachorowalnosc na raka w Polsce!!!A oni sie czepiaja samochodow ,ktore jak sprowadzisz lekko porysowane to sa w lepszym stanie niz polowa w naszym kraju!!!U nas po 3 latach jezdzac po tych swietnych drogach samochod wyglada jak by mial 7 !A spalin szukaja ? Niech zobacza idiotyczne ograniczenia na glownych drogach przejazdowych 50km/h!!!! Przyjedzcie do trojmiasta i jedzcie 50km/h to nie wyjedziecie z neigo przez rok!Chyba ze na obwodnice ,jednopasmowka gdzie sa wiecznie korki .

 • Komentarz usunięty.
 • Johny Bravo (gość)

  Nasz rzad jest do bani gadaja tylko ze polacy zlom sciagaja do polski z zagranicy i zanieczyszczaja srodowiska niech popatrza na te wszystkie maluchy polonezy duze fiaty to dopiero masakra wstyd jest tym jezdzic juz wole sobie sciagnac 15 letnis mamochod i nim jezdzic niz kupic jakiegos 10 letniego poloneza!!!!!!!!!

 • Komentarz usunięty.
 • Student (gość)

  Sprowadziłem w zeszłym roku z Włoch zapłaciłem akcyze i wszystkie opłaty a teraz wacham sie czy odebrać zapłaconą akcyze czy nie bo te chieny chcą pobierać 2-gi raz akcyze i niewiem czy sie do mnie nie przyczepią a akcyza była wysoka bo dużo było wpisane na faktóre uważam że trzeba sie im postawić jak tak sami nas namawiali do UE to teraz niech grają fer a nie wymyślają sobie ustawy żeby nałąpać sie kasy od szarych ludzi TRZEBA ZROBIĆ POŻĄDNĄ ZADYMĘ BO NAZBYT SOBIE POZWALAJĄ NIEKTÓRZY w tym kraju "CZŁĄNKOWSKIM" UE

 • konwoj1 (gość)

  jestem zdania,że sprowadzanie do polski 15-letnich "wraków" powinno się skończyć jak najszybciej, dlatego rząd powinien dążyć do tego aby obywateli naszego kraju było stać na zakup nowego auta od dilera zamiast "złomu" z UE. Jak narazie to zależy im tylko na tym aby sami mogli zmieniać sobie auta co rok a te używane żeby mogli sprzedać za dobre pieniądze. Sam sprowadziłem Passata '91 bo z Poloneza '94 został tylko silnik (był od Citroena)reszta przerdzewiała. Dlatego postuluje DAJCIE NAM ZAROBIĆ A ZŁOMU NIKT SPROWADZAŁ NIE BĘDZIE. A tak pozatym Balcerowicz musi odejść

 • konwoj1 (gość)

  jestem zdania,że sprowadzanie do polski 15-letnich "wraków" powinno się skończyć jak najszybciej, dlatego rząd powinien dążyć do tego aby obywateli naszego kraju było stać na zakup nowego auta od dilera zamiast "złomu" z UE. Jak narazie to zależy im tylko na tym aby sami mogli zmieniać sobie auta co rok a te używane żeby mogli sprzedać za dobre pieniądze. Sam sprowadziłem Passata '91 bo z Poloneza '94 został tylko silnik (był od Citroena)reszta przerdzewiała. Dlatego postuluje DAJCIE NAM ZAROBIĆ A ZŁOMU NIKT SPROWADZAŁ NIE BĘDZIE. A tak pozatym Balcerowicz musi odejść

 • Auta z UE (gość)

  Wszystkie Auta sprowadzone Do Polski Odmłodziły nasz tabor.Dzięki temu mniej jest zanieczyszczane nasze srodowiski.Ponieważ Auta z UE maja katalizatory Juz nawet te powyzej 10 lat.A gdzie nasze polskie auta typu maluch czy polonez mialy katalizatory.Proponuje wprowadzic akcyze na Nowe auta.LUDZIE SKŁADAJCIE WNIOSKI O ZWROT AKCYZY.ZASYPMY POLSKI ZEA PODANIAMI-A WYGRAMY I BEDA MUSIELI ZWROCIC NAM NIELEGALNA AKCYZE. PISZCIE PODANIA !!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • sil trójmiasto (gość)

  czy był ktoś na forum komu oddali akcyzę?

 • young driver (gość)

  Uważam że o pieniądze z akcyzy trzeba walczyć bo akcyza jest niezgodna z prawem. Nie obrazajcie polskich samochodów bo jak jeździliście to nie narzekaliście.

 • MP (gość)

  czy komuś wrócili nielegalnie pobraną akcyzę

 • lp (gość)

  jezeli ktos twierdzi ze dostanie zwrot akcyzy jakiej akcyzy jak na umowach widnieja kwoty po 1 ero czysta kpina sprowadzanie starych zechow powinno nie tylko byc zabronione ale i karalne, jak ktos chce napisac taki wniosek to uprzejmie informuje ze sie nie zdziwil jak go pózniej urzad skarbowy sprawdzi przywali vat od wartosci rynkowej jako obowiazuje w kraju raz trzy plus odsetki za zanizenie wartosci pojazdu

 • 25JACKE (gość)

  Pokażcie mi takiego który by niechcił jeżdzić nowiutkim autkiem.Dajcie nam zarobci,a nikt nie będzie sprowadzał z zagranicy starych żęchów.

 • Jarek (gość)

  A ja chcialbym zapytac UE dlaczego Polacy nie moga sie zatrudniac legalnie w ich krajach (nie wszystkich oczywiscie) powoduje to nie rowne szanse przeciez ich obywatele "auta" maja lepsze warunki. Dlaczego oni nakladaja "akcyze" na naszych obywateli????

 • do lp (gość)

  Czlowieku chyba nie wiesz o czym piszesz! chyba nigdy nie sprowadziles samochodu bo jak bys to zrobil to bys wiedzial za za bagatela 150zl otrzymujesz zwolnienie z VAT Pozatym wskaz mi zaleznosc Akcyzy do VAT? Vat za auto urzywazne zostal juz raz zaplacony i po to jest to zwolnienie z VAT a tu rozchodzi sie o akcyze! A teraz na temat uwazam ze nalezy o to walczyc bo od momentu wejscia naszego do uni europejskiej byly glosy iz jest "nielegalna" znaczy sie niezgodna z prawem unijnym. Nie poto wstepowalismy do uni europejskiej zeby teraz ograniczac swobodny przeplyw towarow! Uwazam ze akcyza powinna byc na uzywane autka ale na sprowadzane spoza UE. Bo wychodzac z zalozenia z wszystko co uzywane to zlom to trzeba by opodatkowac tych ludzi ktorzy na potege przyworza rozne stare telewizory i inne sprzety i sprzedaja na roznych gieldach! ale oczywiscie tym sie nikt nie zajmie bo jak zawsze najlatwiej wyciagnac pieniadze od kierowcy! Handlarz klamotami (te TV itp) nie musi nigdzie tego zglaszac i jak sprzedaZ taki TV to ma czysty nieopodatkowany zysk (i tu na pewno nie zaplaci 19% dochodowego i 22% Vat :P skoro moze zatrzymac te pieniadze dla siebie!

 • sam (gość)

  nie dajcie sie zastraszyc ,akcyze beda musieli oddac ,predzej czy pozniej i oni o tym dobrze wiedza ,dlatego teraz tak mieszaja z podwojnym opodatkowaniem akcyzy gdyz gdyby im przyszlo zwrocic kase od milona aut to mozna pozegnac ich plyna na calego

 • Mariusz (gość)

  Witam czy juz ktos otrzymal zwrot akcyzy?? a jak z tymi odsetkami ustawowymi?? ile one wynocza??

 • poz (gość)

  Podobno sprowadzony samochód, który został sprzedany przed pierszą rejestracją w kraju objęy jest podwójną akcyzą ! Czy ktoś coś wie na ten temat ? Czy ew. dotyczy to również osób fizycznych ? Płaci drugą akcyzę sprowadzający czy osoba, która kupiła auto juz w kraju i pierwszy raz je rejestruje ? Może ktoś zna taki kuriozalny przypadek ?

 • krzych (gość)

  kierowane do 25JACKE człowieku opanuj sie!!!!!!!!!! nie wszystkich jest stac na zakup nowego auta od "Ciebie" a majac np 5000zł i do wyboru za ta cenę fiata cinqocento czy audi 80 wole to drugie, a skoro ciebie stac to se kup na każdy dzień tygodnia inny samochód pajacu!!!!!!!!!

 • krzych (gość)

  chodzi oczywiście o fiata krajowego a audi z zagranicy, zastanów sie sam czym bys wolał jeździc!!!

 • pg (gość)

  do Ip Tej nowobogacki! Pewnie jeździsz nowym "mietkiem" za ćwierć miliona z przekrętów. Przyszło Ci do głowy że przy zakupie np. 9 aut 10-te dostaje sie za tzw. 1 euro! I co może należy wykazać na umowie jakies 1000?

 • marcin (gość)

  czesc jest jeszcze pobierana ta akcyza jak tak to po co

 • mery (gość)

  Do Gościa Poz-Wiem z pierwszej ręki,że osoba ,która sprowadziła samochód z zagranicy i opłaciła wszystko,ale nie zarejestrowała auta a sprzedała go, będzie musiała zapłacić "drugą" akcyzę od wartości sprzedanego samochodu.

 • JANUSZ (gość)

  HEJ ludzie piszecie tyle o wszystkim i o niczym padlo pytanie czy dostaniemy zwrot akcyzy i co sa jakies odpowiedzi,przyklady lub nadzieje ale ida wybory znowu beda lac wode i nic sie nie zmieni beda z nas ciagnac dopuki nie zmienin sie caly uklad polityczny ale to jest tak morzliwe jak zwrot akcyzy pozdrawiam pelen nadzieji na lepsze .

 • robertino (gość)

  czy ktos moze mi podac konkretny przykład zwrotu akcyzy za sprowadzony samochód.

 • adam (gość)

  Czy ktoś mi powie ile czasu ma urząd celny na odpowiedź na wniosek o zwrot akcyzy?????????

 • prado (gość)

  Nasz rzad to zlodzieje i tyle, dlatego wyemigrowalem z tego Panstwa BEZPRAWIA, oni chca sie rownac z Europa :))))) smiechu warte, okradaja ubogich obywateli, mogliby sie wstydzic.

 • Valdek (gość)

  Czy ktoś już otrzymał zwrot ? Jeżeli tak to djacie znać czy była to walka bolesna czy nie?

 • Paweł Adamczyk (gość)

  Te złodzieje zabrali 2500 zł.Z miłą chęcią bym od nich to odebrał!W ty kraju to same podatki cła i akcyzy! Z pensjii niewiele zostaje!Niedługo pańszczyzne wprowadzą. Jak komuś się udało prosze o kontakt! pawel-a@wp.pl

 • Jarek (gość)

  Witam ja mam takie pytanie: czy jezeli nabylem auto ktore bylo sprowadzone z Unii ale samochod byl juz zarejestrowany na stale w Polsce to moge sie starac o zwrot akcyzy jaka zaplacil poprzedni wlascicel?? Wszystkie dokumenty i potwierdzenia zaplaty akcyzy za auto posiadam. Pozdrawiam

 • michu (gość)

  Ja rok temu zaplacilem prawie 2500 akcyzy. Ciekawe czy uda mi sie odzyskac te kase ??? Prosze o kontakt kogos komu sie to udalo ! ! ! michu_t@go2.pl

 • Edyta (gość)

  bzdura,akcyza dalej obowiązuje

 • nowy (gość)

  Czy komus udało sie odzyskać akcyze ? Jeżeli tak niech to tutaj opisze!!!!

 • Styku (gość)

  w tej Polsce nigdy nie bedzie dobrze ...

 • adam (gość)

  Jeżeli ktoś odzyskał już kase z akcyzy proszę o pilny kontakt, bo ja też zacząłem walkę o zwrot i zaczęły się schody w Urzędzie Celnym, chcą jakiejś deklaracji AKCU z Urzędu Skarbowego!!!! adam_masal@interia.pl 504006530

 • adam (gość)

  adam_masal do poprzedniej wiadomości

 • Komentarz usunięty.
 • Tadeusz (gość)

  Czy z podobym wnioskiem można wystąpić w przypadku zakupu samochodu poza Unią Europejską? Kontakt: bptanders@poczta.onet.pl

 • volu75 (gość)

  mam jedno pytanie czy wejdzie ta ustawa że będziemy płacic za cm sześcieny sprowadzanegop samochodu.Czciałbym sobie sprowadzić z niemiec samochud osobowy do 800euro czy żeby wjechać do polski będe musiał ponieś jeszcze jakieś jakieś koszta

 • Braad (gość)

  AD: "Pierwsze pozytywne dla właścicieli aut wyroki zapadły już w Białymstoku i Olsztynie." Niestety to nie wyroki, ktore nakazuja zwrot akcyzy przez UC tylko wyroki uchylajace decyzje UC, a ten moze sie tez odwolac od wyroku. Tak wiec naprawde nikt jeszcze nie odzyskal akcyzy bo wtedy urzedy zwracalyby ja bez odwolywania sie do izb i sadow. Ja walcze dalej ... :)

 • mk (gość)

  banda debili sciagajacych auta

 • sylwester (gość)

  Ja tez zapłaciłem 3000,00zł za akcyzy.Myślę że warto walczyć o zwrot akcyzy,jeszcze nie składałem wniosku bo dopiero dzisiaj dowiedziałem się na ten temat.Jeśli ktoś ma jakieś nowe inforcje dotyczące zwrotu akcyzy to proszę o kontakt.Jeśli komuś zwrócą akcyzę to będzie precedens i będą musieli zwrócić wszystkim. robi261@wp.pl

 • as (gość)

  ja też spróbuje złozyć taki wniosek, to nic ne kosztuje

 • laki (gość)

  Zaplacilem za samochod z USA clo akcyze i VAT .Czy akcyza w tym wypadku jest zgodna z prawem jezeli inne kraje Unii tego nie placa .Daje 20proc.za dobra rade.Moja wyniosla 12000 zl.

 • tom (gość)

  szkoda zachodu. te wyroki sądu nie oddały jesze nikomu pieniędzy. Nikt w Polsce jeszcze nie dostał zaplaconej akcyzy ( i nie dostanie). Komisja Europejska nie nakazuje zwrotu akcyzy tylko wzywa do zaprzestania jej pobierania, a to wielka różnica. Nie słuchajcie bzdurnych stwierdzeń w internecie, szkoda czasu i pieniędzy, i tak nikt nie otrzyma zwrotu zapłaconych pieniędzy.

 • PPPP (gość)

  NIE KRADNIJ , RZĄD NIE LUBI KONKURENCJI

 • zibimak (gość)

  Ludzie to sa wasze pieniadze trzeba walczyc z UC. Zarobili grube pieniadze niech teraz oddaja ,placimy podatek od podatku jak tak mozna.Tez placilem akcyze i to niemala.

 • januszskoczylas@interia.pl (gość)

  Ja również wystąpię o zwrot akcyzy,niech wszyscy którzy zapłacili akcyzę wystąpią o zwrot,w ten sposób damy do myślenia urzędnikom i politykom tworzącym prawo,żeby prawo było prawem w naszym kraju. Pozdrawiam wszyskich "akcyzowców" do walki z bezprawiem.

 • Diamanda (gość)

  Za jakie grzechy przyszło nam się urodzić w takim poje.... kraju????????

 • tom (gość)

  krwiopijca Rząd RP , złodzieje ,łotry i gnoje Belka na stos !!! chyba też z drzewa jest belka?

 • alek (gość)

  chcialbym powiedziec ze sytuacja jaka panuje w naszym kraju nie jest wynikiem przypadku, po prostu urzednicy przyzwyczaili sie robic co chca olewajac ludzi, a my chcac aby sie to zmienilo musimy WYMAGAC od nich, musimy PAMIETAC ich przekrety, nie moze byc tak ze politruk zmienia partie jak skarpetki i ma znowu czyste konto!! dopiero wtedy rzad i administracja bedzie przyjazna obywatelowi

 • Bartosz Gdańsk (gość)

  Zapłaciłem 1800 zł podaku akcyzowego i po weekendzie składam wniosek! Należy walczyć i się poświęcać aby dążyć do normalnośći w tym kraju, oblężonym postkomunistyczną władzą (czyli złodziejami). Afera za afera a oni legalnie kradną nasze pieniądze biorąc akcyzę!

 • Joker (gość)

  ja też będę walczył nie poddam się też płąciłem akcyze i to bardzo wielką.

 • Pawel (gość)

  witam wszystkich ja juz 2 miesiace temu zlozylem takie pismo (podobne chyba ze auto siwata czy cos takiego)no i po miesiacu dostalem odpowiedz ze sprawa jest skaplikowana itp no i jeszcze potrzebuja miesiac... dzisiaj odebralem na poczcie wezwanie do udzielenia informacji czy powyzsze podanie nalezy traktowac jako stwierdzenie nadpłaty w mysl art 75&1 ustawy Ordynacja podatkowa zgodnie z którymjezeli podatnik kwestionuje zasadnosc pobrania przez płatnika podatku albo wysokosc pobranego podatku, moze zlozyc wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. w takim przypadku zgodnie z art. 75&3ww. ustawy prosza rowniez o nadeslanie korekty deklaracji uproszczonej AKC-U nabycia wenatrzwspolnotowego samochodu osobowego marki(...) no i dopisek na koncu powyzszych czynnosci nalezy dokonac w ciagu 3 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, powolujac sie na numer sprawy. Zgodnie z art. 262 Ordynacji podatkowej strona, która mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego bezzasadnie odmówiła złożenia wyjaśnień może zostać ukarana karą porządkową do 2500PLN Co wy na to? co mam teraz im odpisac ;-) pozdrawiam...

 • sylwester robi261@wp.pl (gość)

  http://motoryzacja.interia.pl/news?inf=633413 jeśli ma ktos jakieś doświadczenie jak składac wnioski o zwrot akcyzy to proszę o kontakt ja podzielę się swoimi uwagami.pozdrawiam i sam składam wniosek o zwrot mojej kasy zagarnietej przez darmozjadów

 • beata (gość)

  jestem calkowicie tego samego zdania odnosnie akcyzy : jszcze jeden sposob rzadu polskiego aby wyciagnac pieniadze od obywateli i zaradzic w ten sposob na swoje braki i karygodne zaniedbania w zarzadzaniu finansami Panstwa. Racja ze urzednikow trzeba pilnowac i nie dac sie wystrychnac przez wlasna nieuwage; najlatwiej pobic ich ich wlasna bronia : biurokracja. Pozdrawiam i zycze wszystkim wytrwalosci. Ja tez sie dolaczam do wnioskow o zwrot akcyzy. Z mafia trzeba walczyc razem.

 • jaandrz (gość)

  Jestem "w trakcie". Chętnie nawiąże kontakt z innymi, którzy też wystąpili o zwrot akcyzy. Preferuje kontakt mailowy. Mój adres: dzianott@mail.tl.pl Pozdrawiam

 • leszek (gość)

  ja walcze z nimi i nikt nie chce mi pomoc prosze o kontakt krallpolska@wp.pl od roku nie mam aut!!! dzis ,miałem pierwszą sprawę w sądzie i to jest wielka lipa

 • DARO (gość)

  SKORO AKCYZA JEST NIEZGODNA Z PRAWEM UE ,TO DLACZEGO URZĘDY CELNE WCIĄŻ JĄ POBIERAJĄ.WCZORAJ ZAPŁACIŁEM 6600 ZŁ.I JESZCZE STRASZYLI MNIE , ŻE BĘDĄ WERYFIKOWAĆ FAKTURY.

 • Arek (gość)

  Trzeba bylo auto kupic od nich http://autokapitol.otomoto.pl/index.php?sect=about , ja za A6 2.5 TDi z '03r dzieki nim zaplacilem 65 PLN akcyzy i mam auto na polskich tablicach

 • Temida

  Witam. Jesteśmy kancelarią prawniczą i pomagamy podatnikom walczącym o zwrot akcyzy. Jeżeli szukacie z nami kontaktu lub konsultacji, piszcie na adres: kancelaria_temida@wp.pl Nasze usługi oferujemy także za pośrednictwem portalu allegro.pl (hasło "akcyza").

 • mariusz -Grudziadz (gość)

  Witam. mam do was wielką prosbe.Dostałem z urzedu celnego wszczęcie postepowania z tutułu sprzedazy sam.osobowego przed jego pierwszą rejestracją w Polsce.Bylo to w 2004 roku.Co z tym zrobic?prosze o pomoc markas1967@interia.pl

 • akcyza (gość)

  No właśnie. Co dalej robić?? Niech robią to ci co się na tym znaja. Wysłać taki wniosek każdy potrafi tylko co dalej???? Niech inni zrobią to za was.Ryzyko żadne. www.podatekakcyzowy.pl

 • Pawel CvD (gość)

  Jestem w trakcie uzerania sie z wydzialem rejestracji. Wydzialy rejestrujace samochody osobowe zadajac przy skladaniu wniosku oplaty akcyzowej przekroczyly swoje uprawnienia.Jest to nie zgodne z prawem wewnacz wspolnotowym.W UE prawem nadzednym jest prawo unijne. Powiadomie w internecie o swoich osiagnieciach i wyroku Sadu Administracyjnego. To bedzie podstawa do uzyskania odszkodowania od wydzialow komunikacji.

 • lewska (gość)

  jestem na etapie składania wniosku,zastanawia mnie jednak fakt,czy gra jest warta świczki,czy to tylko łudzenie się tym,że można coś zmienić w swojej kieszeni i w polityce naszego rządu, co wydaje się mało prawdopodobnym.Jeżeli ktoś ma już jakieś doświadczenie w składaniu wnioskow to proszę o kontakt pod tym adresem : lewska@poczta.onet.pl.... pomoc mile widziana

 • lewska (gość)

  jestem na etapie składania wniosku,zastanawia mnie jednak fakt,czy gra jest warta świczki,czy to tylko łudzenie się tym,że można coś zmienić w swojej kieszeni i w polityce naszego rządu, co wydaje się mało prawdopodobnym.Jeżeli ktoś ma już jakieś doświadczenie w składaniu wnioskow to proszę o kontakt pod tym adresem : lewska@poczta.onet.pl .... pomoc mile widziana

 • echo (gość)

  Nie dajcie sobie zawrócić w głowie tym złodziejskim kancelariom prawniczym. Wzór wniosku o zwrot akcyzy znajdziecie bez problemu z internecie i składajcie go sami. Oni zrobią to samo co Wy i nic więcej a życzą sobie chorych prowizji i jeszcze robią łaskę. Nie dajcie się okradać po raz drugi!!!

 • caton (gość)

  zapraszam wszystkich do kierowania wniosków o zwrot akcyzy. Bez opłat wstępnych. Więcej informacji na www.akcyzadozwrotu.republika.pl lub akcyza@caton.pl

 • życzliwy (gość)

  Znowu ten Caton naciągacz. Człowieku, czy jeszcze ci się nie znudziło?

 • Marek (gość)

  Wlasnie wyslalem wniosek o zwrot akcyzy.Z tego co slyszalem w radiu szanse na zwrot kasy maja ci ktorzy zloza wniosek do konca sierpnia.Zycze wszystkim uporu i powodzenia w odzyskiwaniu od tych darmozjadow swoich pieniedzy!

 • Mariusz-Grudziadz (gość)

  Witajcie.Ja juz zaplaciłem drugą akcyzę.Samochód sprzedałem przed 1 rejestracją i dopadli mnie.Kwota z umowy za sprzedaz wynosila 3500 i musiałem zaplacic celnikom 170zł+45 odsetki.Ciekawe czy jak zwroce sie o zwrot akcyzy to rowniez oddadzą tą dopłatę?????????

 • tomekskier

  Witam! Ja właśnie otrzymałem zwrot akcyzy, ale oczywiście nie w kwocie o którą wystąpiłem,tylko na podstawie jakiegoś informatora,odsetki również zostały naliczone od innej kwoty i od momentu złożenia wniosku korygującego.Pozdrawiam i życzę powodzenia!!!!!

 • merytoryczny (gość)

  Upieranie się państwa należącego do UE przy pobieraniu wysokiego podatku od rzeczy używanych, które obywatele wymieniają między sobą za pewną odpłatnością ( a za które zostały kiedyś zapłacone wszystkie wymagane opłaty skarbowe) - trąci komunizmem (podatek od luksusu) i trąci porównaniem do menela, który buszuje w śmietniku...To nie godzi się urzędnikom państwa, które ma HONOR wypisany na sztandarze narodowym RP.

 • XYZ (gość)

  Dlaczego w Polsce płaci się cło za używane samochody z EU, wszak jest ono nielegalne na terenie EU!!!!! Tak qr...a cło!!!! Tylko padalce nazwali je sobie akcyzą!!!!!! Otóż akcyza już raz była zapłacona na terenie EU przez pierwszego właściciela!!!!! Drugi raz płacić za to samo???? Kryminał!!!! Tylko w Polsce złodzieje pobierają taka opłatę!!!

 • XYZ (gość)

  Dlaczego w Polsce płaci się cło za używane samochody z EU, wszak jest ono nielegalne na terenie EU!!!!! Tak qr...a cło!!!! Tylko padalce nazwali je sobie akcyzą!!!!!! Otóż akcyza już raz była zapłacona na terenie EU przez pierwszego właściciela!!!!! Drugi raz płacić za to samo???? Kryminał!!!! Tylko w Polsce złodzieje pobierają taka opłatę!!!

Dodaj komentarz

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości