Wszystko
o samochodach

Przepisy / Warto wiedzieć

Kiedy policja może zatrzymać dowód rejestracyjny i prawo jazdy?

Data publikacji: Autor: Regina Skibińska

Fot: Archiwum Polskapresse Zatrzymanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego jest dla posiadacza auta dolegliwe, gdyż przeważnie oznacza brak możliwości dalszej jazdy. W jakich sytuacjach może to nas spotkać?

Fot: Archiwum Polskapresse Prawo reguluje przypadki, kiedy policja powinna zatrzymać dowód rejestracyjny i prawo jazdy.

Kiedy można zatrzymać dowód rejestracyjny

Stosownie do art. 132 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie:
1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:
a) zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,
b) zagraża porządkowi ruchu,
c) narusza wymagania ochrony środowiska;
2) stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo;
3) stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu powodującym jego nieczytelność;
4) uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego);
5) stwierdzenia, że badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego nieupoważnioną;
6) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie,
7) uzasadnionego przypuszczenia, że dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

Sformułowanie „zatrzyma” oznacza, że policjant ma obowiązek, a nie prawo zatrzymania dowodu rejestracyjnego w wymienionych sytuacjach, jednak niektóre przesłanki są ocenne. Np. od decyzji policjanta zależy, czy uzna dowód rejestracyjny za podrobiony albo bardzo zniszczony.

Jeżeli policjant zatrzyma dowód rejestracyjny, musi wydać kierowcy pokwitowanie. Może też  zezwolić na używanie pojazdu przez czas nieprzekraczający 7 dni, określając warunki tego używania w pokwitowaniu, chyba że pojazd zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, narusza wymagania ochrony środowiska albo kierowca nie ma ubezpieczenia OC.

Zatrzymany dokument przesyłany jest niezwłocznie do urzędu, który go wydał. Od tej reguły też są wyjątki. Mianowicie dowód rejestracyjne nie zostanie wysłany do odpowiedniego urzędu, jeśli istnieje podejrzenie, że był podrobiony, kierowca nie okazał polisy OC albo gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

Jeżeli podstawą zatrzymania dowodu jest uzasadnione podejrzenie jego sfałszowania, wówczas  zatrzymanie dokumentu służy zabezpieczeniu dowodu przestępstwa, a wtedy policjant nie tylko musi wydać pokwitowanie, ale też sporządzić notatkę urzędową.

W sytuacji, gdy przyczyną zatrzymania dowodu rejestracyjnego był brak ważnej polisy OC, dowód rejestracyjny jest przechowywany w jednostce policji, aż do momentu kupienia polisy.

Nie tylko policja może zatrzymać dowód rejestracyjny, ale także jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych. Może ona to jednak zrobić tylko wtedy, gdy pojazd zagraża bezpieczeństwu, porządkowi ruchu i gdy narusza wymagania ochrony środowiska oraz gdy dowód jest zniszczony albo wygląda na podrobiony.

Zasadą jest, że zwrot zatrzymanego dokumentu następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie. Decyzję podejmuje komendant powiatowy, miejski, rejonowy lub wojewódzki policji, w zależności od tego, z której jednostki policjant zatrzymał dokument.

Zatrzymanie prawa jazdy

Fot. Archiwum PolskapresseZ prawem jazdy jest trochę inaczej niż z dowodem rejestracyjnym. Przepisy przewidują, kiedy jego zatrzymanie jest obligatoryjne, a kiedy fakultatywne.

Policjant powinien zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie:

a) uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b) stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność,

c) podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy,

d) gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,

e) gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy,

f) gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu prawa jazdy,

g) przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,

h) przekroczenia przez kierującego pojazdem, w okresie jednego  roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Policjant może, ale nie musi zatrzymać prawo jazdy w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. W praktyce jest możliwe po spowodowaniu zwykłej kolizji drogowej.

Pokwitowanie odebrania prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni, jeśli zatrzymanie prawa jazdy nastąpiło z przyczyn opisanych powyżej w pkt b-d, a także w razie podejrzenia popełniania przestępstwa, za które grozi zakaz prowadzenia pojazdów. W pozostałych przypadkach prowadzenie samochodu po odebraniu prawa jazdy jest niedozwolone.

Jeżeli policjant stwierdził, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, powinien zatrzymać prawo jazdy, wydać pokwitowanie, sporządzić protokół z przebiegu badania trzeźwości urządzeniem elektronicznym oraz notatkę urzędową. Prawo jazdy powinno nie później niż w ciągu 7 dni zostać przekazane prokuratorowi lub sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, który wydaje stosowne postanowienie w terminie 14 dni od otrzymania prawa jazdy. Od tego postanowienia przysługuje zażalenie.

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Zobacz także

Tagi:

Komentarze

  • beata (gość)

    Czy wydanie negatywnej opinii lekarz z WOMP (kolejne badanie za rok) wymusza zdawanie egzaminu na prawo jazdy (zatrzymane na 1 rok). Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • auto (gość)

    co to znaczy zagraża porządkowi ruchu punkt b

  • zgred (gość)

    Zagraża porządkowi ruchu - czyli może spowodować utrudnienia w ruchu innych pojazdów. Pojęcie BARDZO SZEROKIE. Może to być np. za głośny wydech w motocyklu - bo nadmierny hałas może utrudniać innym kierowanie pojazdami...

Dodaj komentarz

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości