Wszystko
o samochodach

Aktualności / Informacje

Regulamin konkursu "Czym jest dla Ciebie Drifting"

Data publikacji: Autor: Motofakty.pl

Fot. Motofakty Regulamin konkursu zwanego dalej „Konkursem”

Fot. MotofaktyArt. 1
Postanowienia ogólne
1.    Konkurs organizowany jest przez Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609 zwaną dalej Organizatorem.
2.    Konkurs Organizowany jest na łamach portalu Motofakty.pl, zwanego dalej Tytułem.
3.    Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez  
Organizatora.
4.    W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny
5.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin serwisu Motofakty.pl oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Art. 2
Warunki uczestnictwa w Konkursach
1.    W Konkursie może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia która jest zarejestrowana w serwisie www.motofakty.pl
2.    Konkurs polega na przesłaniu odpowiedzi tekstowej na pytanie „Czym dla Ciebie jest drifting?” i będzie się odbywał w terminie od 20.05.2016 r. od godziny 12:00 do dnia 29.05.2016 r. do godziny 23:59:59.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Konkursów
1.    Odpowiedzi na zadanie wskazane w Art. 2 pkt. 2 należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres konkursy@motofakty.pl, tytułując wiadomość „Drift Masters – Płock”.
2.    Zwycięzcami Konkursu zostaje 8 autorów najciekawszych zgłoszeń, wyłonionych przez Komisję Konkursową

Art.  4
Ochrona  danych osobowych
1.    Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2.    Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
3.    Przystępując do udziału w niniejszym Konkursie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach.

Art. 5
Ogłoszenie wyników Konkursu
Komisja Konkursowa po wyłonieniu zwycięzców, powiadomi ich pocztą elektroniczną na adres, z którego nastąpiło zgłoszenie.

Art. 6
Nagrody w Konkursie
1.    Organizator przyzna 8 równorzędnych nagród.
2.    Nagrodami w konkursie są podwójne zaproszenia na zawody Drift Masters w Płocku w dniach: 4-5.06.2016. Łączna pula nagród w konkursie to 8 podwójnych zaproszeń.
3.    Nagrodę należy odebrać osobiście w dniu zawodów według wskazań organizatora, które zostaną przedstawione w mailu, informującym o wygranej.
4.    Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
5.    Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej  z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda  pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 7
Reklamacje
1.    Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs – Drift Masters Płock”
2.    Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.    Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku
postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.    Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 8
Prawa autorskie
1.    Zgłaszając się do udziału w Konkursie w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik, oświadcza i zapewnia, iż Uczestnik nie będzie naruszał praw, w tym praw autorskich i praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich, a treść będzie zgodna z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego. Publikacja odpowiedzi konkursowej nie będzie rodziła po stronie Organizatora obowiązku wypłaty jakichkolwiek wynagrodzeń osobom trzecim ani Uczestnikowi bądź innego rodzaju odpowiedzialności z tytułu korzystania lub naruszenia praw majątkowych lub osobistych.
2.    Jeżeli Organizator w następstwie publikacji odpowiedzi Uczestnika poniesie koszty związane z naruszeniem praw lub dóbr osobistych osób trzecich, niezgodnością z prawem bądź naruszeniem autorskich praw osobistych lub majątkowych twórców – Uczestnik, pokryje te koszty w całości, w tym w szczególności pokryje równowartość wszelkich wydatków powstałych w związku z ustalaniem, czy roszczenia osób trzecich są zasadne, w tym koszty i wydatki na obsługę prawną i zastępstwo prawne. Jednocześnie Uczestnik, zobowiązuje się przystąpić (wstąpić) – jeżeli zaistnieje taka możliwość pod względem procesowym - do ewentualnych postępowań sądowych będących konsekwencją powołanych wyżej naruszeń.
3.    Z chwilą przesłania odpowiedzi Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji na korzystanie z odpowiedzi (dalej „Licencja”) na następujących polach eksploatacji:
a)    pobranie, wprowadzenie do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
b)    modyfikacja warstwy prezentacyjnej, łączenie odpowiedzi z elementami graficznymi, tekstowymi, a także tłumaczenie oraz twórcze przekształcenie, przerobienie, adaptowanie całości odpowiedzi lub jego  fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie;
c)    trwałe lub czasowe utrwalanie odpowiedzi i zwielokrotnianie odpowiedzi w szczególności techniką drukarską i reprograficzną w formie materiału prasowego, a także za pośrednictwem programów komputerowych;
d)    korzystanie z odpowiedzi poprzez m.in. publikowanie odpowiedzi w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie odpowiedzi, jej modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych;
e)    inne niż określone w pkt. d korzystanie z odpowiedzi w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji;
f)    publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie odpowiedzi w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
g)    prawo do udostępniania Odpowiedzi do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji;

Art. 9
Postanowienia końcowe
1.    Uczestnictwo w Konkursie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Konkursu. Regulamin pozostaje do wglądu w siedzibie Motofaky.pl, Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.
2.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Zobacz także

Tagi:

Brak komentarzy - napisz pierwszy

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości