Wszystko
o samochodach

Motociekawostki / Warto wiedzieć

Regulamin konkursu filmowego "Twardziele"

Data publikacji: Autor: Red

Regulamin konkursu filmowego "Twardziele"

1. Organizatorem Konkursu jest Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000002408, kapitał zakładowy 41.853.000 PLN, NIP 522-01-03-609. (dalej jako Organizator).

2. Datę rozpoczęcia Konkursu określa się na dzień 18.11.2013 r., datę zakończenia na 24.11.2013 r.

3. Szczegóły dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej znajdującej się pod adresem https://www.motofakty.pl/artykul/konkurs-filmowy-odpowiedz-na-pytanie-i-wygraj-dvd-z-filmem-twardziele.html

4.Uczestnikiem Konkursu może być każdy użytkownik Internetu, który łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za pośrednictwem swojego przedstawiciela ustawowego;
b) w okresie trwania konkursu wyśle na adres konkurs@motofakty.pl w pliku w formacie .doc lub w treści wiadomości e-mail, odpowiedź na zadane pytanie konkursowe, które brzmi: „ Jakim autem pojechałbyś do Las Vegas i dlaczego? ”
c) nadesłana odpowiedź będzie w języku polskim, napisana  zgodnie z zasadami polskiej gramatyki i ortografii.
d) nie jest pracownikiem Organizatora ani członkiem najbliższej rodziny pracownika Organizatora;
e) spełnia pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie.

5. Uczestnik zaświadcza i gwarantuje, że jest jedynym autorem odpowiedzi na zadanie konkursowe i jedynym podmiotem uprawnionym pod kątem praw autorskich do tych odpowiedzi.

6. Przesyłając Organizatorowi odpowiedź na zadanie konkursowe Uczestnik udziela Organizatorowi jednocześnie zgody (licencja) na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części i nieograniczone w czasie i co do terytorium, wykorzystanie przesłanej odpowiedzi na następujących polach eksploatacji: a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym utrwalenie (analogowe i cyfrowe) na nośnikach audiowizualnych, w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych i innych nośnikach zapisu cyfrowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet), b. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, rozpowszechnianie i publikowanie zdjęć, w tym nadawanie (w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych przez Organizatora - za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawanie kablowe, oraz za pośrednictwem satelity, c. obrót treścią odpowiedzi oraz jej opracowaniami w kraju i za granicą, w tym także wynajęcie, wydzierżawienie, lub oddanie jej do używania na podstawie innego stosunku prawnego, d. wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których utrwalono lub zwielokrotniono odpowiedź, e. retransmisja odpowiedzi - w nieograniczonej ilości nadań, f. wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w tym Internetu w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, g. wykorzystanie w utworach multimedialnych i na stronach internetowych Organizatora  oraz wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, h. publiczne i niepubliczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności jako SMS, MMS, WAP, w Internecie, telewizji interaktywnej, wideo na żądanie, audio na żądanie, w sieci Wi-Fi i Wi-Max.

7. Poprzez przesłanie do Konkursu odpowiedzi w sposób określony w niniejszym Regulaminie, Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego odpowiedź nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr, a Uczestnik jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi do Konkursu oraz udzielenia licencji zgodnie z pkt 6 powyżej. Jednocześnie Uczestnik zrzeka się wobec Organizatora prawa do wykonywania autorskich praw osobistych względem w/w odpowiedzi.

8. W przypadku nierzetelności oświadczenia, złożonego w pkt 5 lub 7 powyżej oraz / albo wystąpienia przez osoby trzecie wobec Organizatora z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem ich praw w związku z lub poprzez publikację odpowiedzi na zadanie konkursowe zgłoszonych przez Uczestnika, Uczestnik ponosi wszelką i pełną odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą, wobec Organizatora, a także natychmiast po zawiadomieniu przez Organizatora zwolni Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i zaspokoi roszczenia w/w osób trzecich.

9. Z nadesłanych prac jury konkursowe dokona wyboru 10 najciekawszych prac. Autorzy prac otrzymają nagrody w postaci filmu DVD „Twardziele”.


10. Zdobywcy nagród zostaną o fakcie zdobycia nagrody powiadomieni w formie korespondencji e-mail do dnia 30.11.2013 roku.

11. Lista zdobywców nagród (zawierająca imiona oraz miejscowości zamieszkania) zostanie także opublikowana w serwisie Motofakty.pl w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia Konkursu, na co każda osoba biorąca udział w niniejszym konkursie wyraża zgodę.

12. Nagroda zostanie przesłana najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wyboru  zwycięzców, na adres podany przez zdobywcę nagrody w odpowiedzi na powiadomienie, o którym mowa w pkt 10 powyżej, na koszt Organizatora.

13.   Jeżeli zdobywca nagrody nie poda adresu o jakim mowa w ustępie poprzednim w terminie 3 dni od daty wysłania do niego listu pocztą elektroniczną, traci on nieodwołalnie prawo do nagrody. Zdobywca nagrody traci również nieodwołalnie prawo do nagrody jeżeli odmówi odbioru nagrody lub nie odbierze jej z przyczyn leżących po jego stronie w terminie 15 dni od dnia pierwszego doręczenia (ostatni termin drugiego awizo pocztowego).

14. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę rzeczową ani na jej równowartość pieniężną.

15. W przypadku zdobycia nagrody przez osobę niepełnoletnią, która w Konkursie wzięła udział przez swojego przedstawiciela ustawowego, nagrodę odbiera przedstawiciel ustawowy tej osoby w sposób opisany w pkt 12-13 powyżej pod rygorem tam opisanym.

16. Do udziału Konkursie konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację odpowiedzi na zadanie konkursowe w serwisie Organizatora motofakty.pl. Udział w konkursie jest równoznaczny z taką akceptacją i zgodą.

17. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie zawierające odpowiedzi na zadanie konkursowe.

18. Każdy uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę w Konkursie.

19. Warunkiem otrzymania nagrody zdobytej w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska, roku urodzenia, adresu zamieszkania, w odpowiedzi na powiadomienie o którym mowa w pkt 10 Regulaminu.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez nagrodzonego Uczestnika adresu do korespondencji lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą przesłanie Uczestnikowi nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.

21. Nagrody nie wydane przepadają i pozostają w dyspozycji Organizatora.

22.  1. Akceptując treść niniejszego Regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.853.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców, publikacji wyników oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.


22. 2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę oraz żądać ich usunięcia w ogóle w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę co jednak wiązać może się z brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.


22.3. Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.


22. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do arbitralnego:

a) ustalenia treści zadania konkursowego;

b) oceny odpowiedzi na zadanie konkursowe;

c) wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie;

d) wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia zasad Regulaminu.

23. Ewentualne reklamacje uczestników Konkursów przyjmowane będą w trybie korespondencji na adres e-mail konkurs@motofakty.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

24. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursów będą rozwiązywane polubownie a w razie braku porozumienia przez właściwy sąd powszechny.

25.Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web i serwery pocztowe będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

26. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani odebranie praw już nabytych. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności Konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród rzeczowych. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach Uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora.

27. Organizator ustanawia konto korespondencyjne konkurs@motofakty.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem.

28. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom Konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.motofakty.pl.

 

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Ogłoszenia motoryzacyjne pochodzą z serwisu Gratka.pl

Zobacz także

Tagi:

Brak komentarzy - napisz pierwszy

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły
Advertisement

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości