Wszystko
o samochodach

Przepisy / Aktualności

Rynek samochodów używanych. Propozycja uporządkowania prawa

Data publikacji: Autor: (ip)

fot. archiwum Sprzedaż samochodów używanych w Polsce obejmuje ponad 1,5 mln transakcji rocznie. Rynek ten boryka się z wieloma problemami natury prawnej, w tym głównie z nieuczciwymi sprzedawcami i rozwojem „szarej strefy”.

Aby przeciwdziałać tym patologiom Forum Rynku Samochodów Używanych przygotowało pakiet projektów zmian prawnych i wzywa rząd do podjęcia pilnych prac ustawodawczych, które wprowadzą mechanizmy pozwalające zwalczać najbardziej patologiczne zjawiska na rynku.

 FRSU zdiagnozowało cztery najbardziej palące i wymagające najpilniejszej interwencji ustawodawcy obszary problemowe, które od lat są barierą w rozwoju uczciwego i bezpiecznego dla konsumentów rynku samochodów używanych w Polsce. Rozwiązania te wspierają także inne organizacje działające w branży motoryzacyjnej: Polska Izba Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów, Związek Dealerów Samochodów i Związek Rzemiosła Polskiego.

Problem 1
Fikcyjne zaniżanie wartości sprowadzanych z zagranicy samochodów – niższe wpływy z podatku akcyzowego

Obowiązujące przepisy dotyczące opodatkowania samochodów podatkiem akcyzowym oparte są na dwóch czynnikach - podstawie opodatkowania którą stanowi wartość pojazdu oraz stawki uzależnionej od pojemności silnika (3,1% dla pojazdów do 2000 cm pojemności orz 18,6% dla pojazdów o pojemności silnika powyżej 2000 cm). Powyższa konstrukcja przyczynia się do nadużyć. Podstawa opodatkowania podatkiem akcyzowym jest często zaniżana w ramach tzw. prywatnego importu. Praktyka ta, polegająca na zaniżaniu wartości pojazdu w zawieranych za granicą pisemnych umowach kupna-sprzedaży, faktycznie prowadzi do obniżenia wpływów do budżetu państwa. Co prawda aktualne postanowienia ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (art. 104 ust. 8) przewidują możliwość kwestionowania przez organy podatkowe wysokości podstawy opodatkowania jednakże ustawodawca użył uznaniowej przesłanki wszczęcia takiej kontroli posługując się niezdefiniowanym zwrotem „znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej tego samochodu” .

Akty prawne wymagające zmiany:
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn.zm).

Proponowane zmiany w aktach prawnych:
Dodać w art. 104 po ust.9 ust. 9a o treści:

„9a. Za wysokość znacznie odbiegającą od średniej wartości rynkowej samochodu, o której mowa w ust. 8 i ust. 9, uznaje się wysokość podstawy opodatkowania, która bez uzasadnionej przyczyny odbiega o co najmniej 25% od średniej wartości rynkowej tego samochodu osobowego”.

Problem 2
Niski poziom ochrony interesów kupującego przy nabyciu pojazdu używanego, bardzo często występujące zjawisko zatajania lub fałszowanie informacji o sprzedawanym pojeździe

Celem zmiany przepisów jest zwiększenie pewności obrotu pojazdami używanymi (chociaż same zapisy nie będą rozróżniać pojazdu nowego od używanego) poprzez zwiększenie wymagań formalnych dla umowy sprzedaży. Nowe zapisy doprowadzą do zwiększenia ochrony prawnej nabywców pojazdów. Dochodzenie roszczeń od sprzedawcy w przypadku np. zaniżenia wskazania licznika czy ukrycia faktu wypadkowości pojazdu jest wprawdzie możliwe także na podstawie obecnych przepisów, ale doświadczenie pokazuje, że obowiązek zawarcia odpowiednich oświadczeń w tym zakresie bezpośrednio w umowie sprzedaży powodować będzie u sprzedających większą świadomość odpowiedzialności prawnej i zmusi ich do podawania prawdziwych informacji, co będzie siłą rzeczy zwiększać będzie pewność obrotu prawnego.

Akty prawne wymagające zmiany:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93).

Proponowane zmiany w aktach prawnych:
Po art. 461 Kodeksu cywilnego dodaje się art. 462 w brzmieniu:
Art. 462.Pojazdami samochodowymi są środki transportu wyposażone w silnik mające co najmniej cztery koła przeznaczone do przewozu osób lub zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków.

W art. 546 Kodeksu cywilnego po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu:
„§ 11. Umowa sprzedaży pojazdu samochodowego musi zawierać oświadczenie sprzedawcy dotyczące stanu technicznego pojazdu w zakresie:
1)     rzeczywistego przebiegu pojazdu,
2)     wypadków i kolizji, w których pojazd uczestniczył,
3)     systemów zabezpieczających (pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne),
4)     ograniczania toksyn w spalinach i czy nie usunięto z pojazdu katalizatora lub filtra cząstek stałych."

W art. 546 Kodeksu cywilnego po § 11 dodaje się § 12 w brzmieniu:
„§ 12. Oświadczenie o którym mowa w §11 stanowi oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, o którym mowa w art. 233 §6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 88, poz. 553)”

W ustawie wprowadzającej powyższe przepisy należy zawrzeć przepis intertemporalny, zgodnie z którym przepisy będą miały zastosowanie do umów zawartych po jej wejściu w życie.

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Zobacz także

Tagi:

Brak komentarzy - napisz pierwszy

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości