Wszystko
o samochodach

Porady / Warto wiedzieć

Samochód na krechę

Data publikacji: Autor: Maciej Pobocha

Fot. Andrzej Grygiel: Kredyt ma tę wadę, że trzeba go spłacać. Przed zawarciem umowy kredytowej warto zorientować się w ofercie. Kredyt to popularna forma zakupu samochodu. Pozwala uniknąć jednorazowego obciążenia budżetu domowego.

Kredyt to popularna forma zakupu samochodu. Pozwala uniknąć jednorazowego obciążenia budżetu domowego, co przy niezbyt wysokich zarobkach Polaków jest atrakcyjne.

 

Kredyty zaciągać można na zakup pojazdów nowych i używanych. Warto przy tym unikać pośpiechu i rozpatrzeć dostępne na rynku oferty.

 

Specjalizują się pod tym względem banki samochodowe, powiązane z dużymi producentami. W Polsce swoje przedstawicielstwa mają Volkswagen Bank, Toyota Bank, Fiat Bank, DaimlerChrysler Bank, GMAC Bank (dawny Opel Bank). Mają one uproszczone procedury kredytowe.

 

Np. Volkswagen Bank Polska nie wymaga zaświadczenia o dochodach osób zatrudnionych od minimum sześciu miesięcy na czas nieokreślony, których wkład własny wynosi co najmniej 10 proc. wartości samochodu. Niektóre banki samochodowe pożyczają pieniądze tylko na zakup aut marki czy koncernu, w których imieniu działają. Jest tak w przypadku DaimlerChrysler Bank Polska, który kredytuje Fot. Andrzej Grygiel: Kredyt ma tê wadê, ¿e trzeba go sp³acaæ. Przed zawarciem umowy kredytowej warto zorientowaæ siê w ofercie. zakup Mercedesów-Benz, Chryslerów, Jeepów i Smartów. Podobnie jest w Fiacie Bank Polska udzielającym kredyty na kupno samochodów Fiata, Alfy Romeo i Lancii.

 

W Volkswagen Bank Polska i GMAC Bank Polska można zaciągać kredyt na pojazdy wszystkich marek. Toyota Bank Polska kredytuje zakup nowych samochodów Toyoty i Lexusa, a używanych wszystkich marek o ile sprzedawane są przez dilera Toyoty. Prowizja w bankach samochodowych wynosi od 1,5 do 9 proc. Oprocentowanie nominalne waha się od 10 do 13,5 proc., a rzeczywiste od 12 do 15,5 proc.

 

Kredyt zaciągnąć można również w bankach komercyjnych takich jak PKO BP, BPH, PKO SA. Mają one zazwyczaj niższe prowizje od banków samochodowych i pośredników, wynoszące od 2 do 5 proc. Oprocentowanie nominalne waha się od 10,5 do 16 proc. (rzeczywiste od 12,5 do 18,5 proc.). Więcej czasu zabierają natomiast formalności. Banki komercyjne wymagają bowiem zaświadczeń o dochodach.

 

Na polskim rynku działają także pośrednicy kredytowi m.in. Polskie Towarzystwo Finansowe (PTF), GE Money Bank. Wadą korzystania z ich usług jest wyższa niż w bankach komercyjnych prowizja wynosząca np. w PTF Bank od 5 do 9 proc. Udogodnieniem dla klienta jest natomiast możliwość załatwienia wszystkich formalności bezpośrednio przy zakupie samochodu w komisie, z którym dany pośrednik współpracuje. Oprocentowanie nominalne waha się od do 9 do 15 proc.

 

Jakie raty?

 

Decydując się na kredyt należy wybrać formę rat. Mogą to być raty równe lub malejące. Biorąc kredyt w PKO SA w wysokości 10 tys. zł na okres 60 miesięcy będziemy musieli spłacać raty równe w wysokości 220 zł. Raty malejące będą na początku okresu kredytowania wynosiły 260 zł, a pod jego koniec - 170 zł. Raty malejące są więc korzystne dla tych, którzy chcą zabezpieczyć się przed ewentualnym pogorszeniem sytuacji finansowej.

 

Oprocentowanie

 

Kredyty na zakup samochodów mogą być oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej. W pierwszym przypadku okres, w którym należy spłacić zaciągnięte zobowiązanie, nie przekracza zazwyczaj 24 miesięcy. Banki asekurują się w ten sposób przed ewentualnymi Fot. Arkadiusz £awrywianiec: Kredyt jest oprocentowany wed³ug sta³ej lub zmiennej stopy procentowej – wybór nale¿y do kredytobiorcy. stratami związanymi ze zmianą sytuacji na rynku walutowym. W PKO BP dla kredytu w wysokości 10 tys. zł na okres od 12 do 24 miesięcy oprocentowanie według stałej stopy wynosi 17,92 proc., a według zmiennej stopy – 17,87 proc. Korzystniej jest zdecydować się na oprocentowanie zmienne, ponieważ możliwy czas spłaty kredytu jest dłuższy.

 

Zaciągając kredyt należy brać pod uwagę nie tylko jego oprocentowanie, ale i prowizję banku czy pośrednika oraz ewentualne inne opłaty. Np. PTF Bank pobiera poza prowizją wynoszącą od 2 do 9 proc. 80 zł za sporządzenie aneksu do umowy, 25 zł za wystawienie opinii bankowej, 45 zł za wysłanie karty pojazdu do kredytobiorcy lub dilera.

 

Banki w prospektach reklamowych zazwyczaj podają nominalne stopy kredytu, które nie uwzględniają np. kosztów dodatkowych. Dla biorącego kredyt ważna jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania, a ta jest zawsze przynajmniej kilka procent wyższa od nominalnej. W Fiat Bank Polska stopa nominalna kredytu na okres 60 miesięcy wynosi 13,50 proc., a rzeczywista – 15,39 proc.

 

Waluta

 

Na rynku dostępne są kredyty w różnych walutach. Kredyty złotówkowe są wyżej oprocentowane. Dla przykładu: w Banku BPH oprocentowanie kredytu złotówkowego w wysokości 10 tys. zł na auto 5-letnie wynosi 11,85 proc. Kredyt we frankach szwajcarskich jest oprocentowany na 6,33 proc., a w euro na 7,68 proc. Decydując się na kredyt w walucie obcej należy jednak wziąć pod uwagę ryzyko niestabilności kursu. Jeśli kurs w przyszłości będzie zwyżkował, kredyt po przeliczeniu na złotówki będzie droższy.

 Fot. Marcin Tomalka: Kredyt mo¿na otrzymaæ z wyspecjalizowanego banku samochodowego (np. Volkswagen Bank) , banku komercyjnego (np. PKO BP) lub po¶rednika (np. Dominet Bank). Ka¿dy ma swoje zalety i wady.

Zdolność kredytowa

 

Zanim bank czy pośrednik udzielą kredytu obliczają zdolność kredytową klienta. Określają w niej minimalne dochody netto, jakie musi osiągać kredytobiorca, aby mógł zaciągnąć kredyt.

 

Zabezpieczenie kredytu

 

Większość kredytodawców zabezpiecza kredyty poprzez cesję, czyli przeniesienie własności. Samochód jest wówczas formalnie własnością banku. Czasami wymagana jest także cesja praw z tytułu umowy ubezpieczenia AC pojazdu, którego zawarcia wymagają kredytodawcy. Zabezpieczeniem bywa również zastaw rejestrowy, gdzie właścicielem auta jest osoba zaciągająca kredyt, ale decyzje dotyczące pojazdu musi konsultować z kredytodawcą.

 

Każdy kredyt ma niestety to do siebie, że trzeba go spłacić.

  

Dokumenty niezbędne przy zawieraniu kredytu:

- zaświadczenie o zarobkach zarówno osoby starającej się o kredyt jak i poręczycieli (jeśli są potrzebni) lub oświadczenie kredytobiorcy w tej sprawie,

- emeryci i renciści muszą mieć aktualną decyzję ZUS o przyznaniu emerytury lub renty wraz z kilkoma ostatnimi odcinkami emerytury lub renty,

- rolnicy muszą przedstawiać zaświadczenie z urzędu gminy o rocznej przychodowości gospodarstwa rolnego lub udokumentowane dochody ze sprzedaży płodów rolnych, a także inne dokumenty świadczące, że nie zalegają z podatkami lub składką na KRUS,

- dowód osobisty lub paszport oraz ewentualnie drugi dokument np. prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa,

- książeczka wojskowa w przypadku mężczyzn, których wiek nie przekracza 28 lat.

 

Jeśli kredyt dotyczy zakupu samochodu używanego niektórzy kredytodawcy żądają dodatkowo:

- odpisu z Centralnego Rejestru Zastawów o braku wpisu zastawu na pojeździe do rejestru zastawów,

- umowy kupna-sprzedaży,

- dowodu rejestracyjnego pojazdu lub kopii tego dokumentu, 

- zaświadczenia z Centralnej Bazy Pojazdów Poszukiwanych, że samochód nie był skradziony.

 

Raty spłacane przez kredytobiorcę są ratami kapitałowo – odsetkowymi. Część kapitałowa to pieniądze pożyczone od banku, a odsetkowa to pieniądze należne bankowi z tytułu odsetek. W pierwszej fazie znaczną część raty stanowią odsetki. Biorąc kredyt w Dominet Bank w wysokości 10 tys. zł na auto 5-letnie przy ratach stałych wynoszących 227 zł będziemy spłacali początkowo 121 zł kapitału i 106 zł odsetek. Pod koniec okresu kredytowania stosunek wynosi 225 do 2 zł. W przypadku rat malejących, z których pierwsza wynosi 276 zł, część kapitałowa to 166 zł, a odsetki 110 zł. Pod koniec okresu kredytowania rata kapitałowo – odsetkowymi wynosi 168 zł, z czego 166 zł to kapitał, a 2 zł to odsetki.

 

Przykładowe oprocentowanie kredytu:

 

Waluta kredytu

Oprocentowanie

kredytu (%)

Frank szwajcarski (CHF)

6,33

Euro

7,68

Złotówki

11,85

Źródło: Bank BPH

 

Przykładowe wysokości rat w zależności od wysokości kredytu i okresu kredytowania:

 

Kwota
kredytu

Okres kredytowania

12 m-cy

24 m-ce

36 m-cy

48 m-cy

60 m-cy

72 m-ce

84 m-ce

oproc.

10,90%

10,90%

10,90%

12,90%

12,90%

12,90%

12,90%

5 000

462,08 zł

253,75 zł

184,31 zł

157,92 zł

137,08 zł

123,19 zł

113,27 zł

6 000

554,50 zł

304,50 zł

221,17 zł

189,50 zł

164,50 zł

147,83 zł

135,93 zł

7 000

646,92 zł

355,25 zł

258,03 zł

221,08 zł

191,92 zł

172,47 zł

158,58 zł

8 000

739,33 zł

406,00 zł

294,89 zł

252,67 zł

219,33 zł

197,11 zł

181,24 zł

9 000

831,75 zł

456,75 zł

331,75 zł

284,25 zł

246,75 zł

221,75 zł

203,89 zł

10 000

924,17 zł

507,50 zł

368,61 zł

315,83 zł

274,17 zł

246,39 zł

226,55 zł

11 000

1 016,58 zł

558,25 zł

405,47 zł

347,42 zł

301,58 zł

271,03 zł

249,20 zł

12 000

1 109,00 zł

609,00 zł

442,33 zł

379,00 zł

329,00 zł

295,67 zł

271,86 zł

13 000

1 201,42 zł

659,75 zł

479,19 zł

410,58 zł

356,42 zł

320,31 zł

294,51 zł

14 000

1 293,83 zł

710,50 zł

516,06 zł

442,17 zł

383,83 zł

344,94 zł

317,17 zł

15 000

1 386,25 zł

761,25 zł

552,92 zł

473,75 zł

411,25 zł

369,58 zł

339,82 zł

16 000

1 478,67 zł

812,00 zł

589,78 zł

505,33 zł

438,67 zł

394,22 zł

362,48 zł

17 000

1 571,08 zł

862,75 zł

626,64 zł

536,92 zł

466,08 zł

418,86 zł

385,13 zł

18 000

1 663,50 zł

913,50 zł

663,50 zł

568,50 zł

493,50 zł

443,50 zł

407,79 zł

19 000

1 755,92 zł

964,25 zł

700,36 zł

600,08 zł

520,92 zł

468,14 zł

430,44 zł

20 000

1 848,33 zł

1 015,00 zł

737,22 zł

631,67 zł

548,33 zł

492,78 zł

453,10 zł

 

Źródło: Dominet Bank

 

 

 

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Ogłoszenia motoryzacyjne pochodzą z serwisu Gratka.pl

Tagi:

Brak komentarzy - napisz pierwszy

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły
Advertisement

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości